ธาตุ ๖ [ธาตุวิภังค์ ]
 
Khaeota
วันที่  16 ส.ค. 2553
หมายเลข  16955
อ่าน  2,521

พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 200

๓.  ธาตุวิภังค์
สุตตันตภาชนีย์ 
ธาตุ ๖  นัยที่ ๑

     [๑๑๔] ธาตุ ๖  คือ                               

๑. ปฐวีธาตุ                                
๒. อาโปธาตุ                                
๓. เตโชธาตุ                               
๔. วาโยธาตุ                               
๕. อากาสธาตุ                               
๖. วิญญาณธาตุ        

     [๑๑๕]   ในธาตุ ๖ นั้น  ปฐวีธาตุ เป็นไฉน?  ปฐวีธาตุมี ๒ อย่าง คือ ปฐวีธาตุภายใน  ปฐวีธาตุภายนอก....
                               
     ธาตุ  ๖  นัยที่  ๒
 
     [๑๒๑]   ธาตุ ๖  อีกนัยหนึ่ง คือ                            

๑. สุขธาตุ                            
๒. ทุกขธาตุ                            
๓. โสมนัสสธาตุ                            
๔. โทมนัสสธาตุ                            
๕. อุเปกขาธาตุ                            
๖. อวิชชาธาตุ.                           

ธาตุ ๖   นัยที่ ๓

     [๑๒๒] ธาตุ ๖  อีกนัยหนึ่ง คือ                          

๑. กามธาตุ                          
๒. พยาปาทธาตุ                          
๓. วิหิงสาธาตุ                           
๔. เนกขัมมธาตุ                           
๕. อัพยาปาทธาตุ                           
๖. อวิหิงสาขาธาตุ


Tag  ธาตุ ๖ ธาตุวิภังค์ พระอภิธรรมปิฎก

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
คุณจิต
คุณจิต
วันที่ 27 ก.ค. 2554

ขออนุโมทนาบุญ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ