โลภะ เป็นไฉน [ธรรมสังคณี]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  24 มิ.ย. 2553
หมายเลข  16579
อ่าน  3,625

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 384

โลภะ เป็นไฉน ?  

ความกำหนัด ความกำหนัดนัก  ความคล้อยตามอารมณ์ ความยินดี ความเพลิดเพลิน ความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน ความกำหนัดนัก แห่งจิต ความอยาก   ความสยบ ความหมกมุ่น ความใคร่ ความรักใคร่ ความข้องอยู่ ความจมอยู่ ธรรมชาติผู้คร่าไป ธรรมชาติผู้หลอกลวง ธรรมชาติผู้ยังสัตว์ให้เกิด  ธรรมชาติผู้ยังสัตว์ให้เกิดพร้อม ธรรมชาติอันร้อยรัด  ธรรมชาติอันมีข่าย ธรรมชาติอันกำซาบใจ ธรรมชาติอันซ่านไป  ธรรมชาติเหมือนเส้นด้าย   ธรรมชาติอันแผ่ไป     ธรรมชาติผู้ประมวลมา ธรรมชาติเป็นเพื่อนสอง  ปณิธาน  ธรรมชาติผู้นำไปสู่ภพ   ตัณหาเหมือนป่า  ตัณหาเหมือนดง  ความเกี่ยวข้อง ความเยื่อใย ความห่วงใย ความผูกพัน การหวัง  กิริยาที่หวัง ความหวัง   ความหวังรูป   ความหวังเสียง    ความหวังกลิ่น   ความหวังรส   ความหวังโผฏฐัพพะ  ความหวังลาภ ความหวังทรัพย์ ความหวังบุตร ความหวังชีวิต   ธรรมชาติผู้กระซิบ ธรรมชาติผู้กระซิบทั่ว ธรรมชาติผู้กระซิบยิ่ง   การกระซิบ  กิริยาที่กระซิบ  ความกระซิบ การละโมบ กิริยาที่ละโมบ ความละโมบ ธรรมชาติเป็นเหตุซมซานไป ความใคร่ในอารมณ์ดีๆ ความกำหนัดในฐานะอันไม่ควร  ความโลภเกินขนาด  ความติดใจ กิริยาที่ติดใจ  ความปรารถนา  ความกระหยิ่มใจ ความปรารถนานัก  กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตัณหาในรูปภพ ตัณหาในอรูปภพ  ตัณหาในนิโรธ [คือราคะที่ สหรคต ด้วยอุจเฉททิฏฐิ].  รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา  โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา  โอฆะ  โยคะ  คันถะ  อุปาทาน อาวรณ์ นิวรณ์ เครื่องปิดบัง เครื่องผูก อุปกิเลส อนุสัย ปริยุฏฐาน   ตัณหาเหมือนเถาวัลย์   ความปรารถนา วัตถุมีอย่างต่างๆ รากเหง้าแห่งทุกข์ เหตุแห่งทุกข์  แดนเกิด แห่งทุกข์ บ่วงแห่งมาร เบ็ดแห่งมาร แดนแห่งมาร ตัณหาเหมือนแม่น้ำ  ตัณหาเหมือนข่าย  ตัณหาเหมือนเชือกผูก  ตัณหาเหมือนสมุทรอภิชฌา  อกุศลมูลคือโลภะ อันใด นี้เรียกว่า โลภะ.


Tag  ตัณหา ราคะ โลภะ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 25 มิ.ย. 2553

ตัณหาเหมือนป่า ตัณหาเหมือนดง ความ เกี่ยวข้อง ความเยื่อใย ความห่วงใย ความผูกพัน...

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
bsomsuda
วันที่ 28 มิ.ย. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
คุณจิต
คุณจิต
วันที่ 27 ก.ค. 2554

ขออนุโมทนาบุญ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 17 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
วันที่ 17 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ