ใครเข้านิโรธได้ใครเข้าไม่ได้ [วิสุทธิมรรคแปล]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  4 พ.ค. 2553
หมายเลข  16055
อ่าน  4,585

วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หน้าที่ 281

[ใครเข้านิโรธได้  ใครเข้าไม่ได้]

   ปัญหากรรมข้อว่า "บุคคลเหล่าไหนเข้านิโรธสมาบัตินั้นได้ เหล่าไหนเข้าไม่ได้ " แก้ว่า ปุถุชนทั้งสิ้น พระโสดาบันและพระสกทาคามีทั้งสิ้น กับพระอนาคามีและพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นสุกขวิปัสสก เข้าไม่ได้ แต่พระอนาคามีและพระอรหันต์ทั้งหลายผู้ได้สมาบัติ ๘ เข้าได้ เพราะท่านกล่าวไว้  (ในปฏิสัมภิทามรรค) ว่า "พระประกอบด้วยพละ ๒ และเพราะความระงับไปแห่งสังขาร ๓ ความรู้ทั่วใน (วสีภาวตา) ความเป็นผู้มีอำนาจ (คือเชี่ยวชาญสามารถเข้านิโรธได้ดังใจ) ด้วยญาณจริยา ๑๖ ด้วยสมาธิจริยา ๙ เป็นญาณในการเข้านิโรธสมาบัติ"*ดังนี้  อันสัมปทา  (คือสมาบัติ)  อันนี้  ยกเว้น พระอนาคามี และพระขีณาสพทั้งหลาย ผู้ได้สมาบัติ ๘ แล้ว หามีแก่บุคคลเหล่าอื่นไม่  เพราะเหตุนั้น พระอนาคามีแลพระขีณาสพผู้ได้สมาบัติ ๗ นั้นเท่านั้นจึงเข้าได้ บุคคลเหล่าอื่นเข้าไม่ได้ มีปัญหาว่า "ก็ในคำบาลีนี้ พละ  ๒ คืออะไรบ้าง สังขาร ๓ คืออะไรบ้างญาณจริยา  ๑๖  คืออะไรบ้าง สมาธิจริยา ๙ คืออะไรบ้าง วสีภาวตา เป็นไฉน" ในปัญหานี้ คำแก้อะไรๆ ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องกล่าวหามีไม่ คำแก้ทั้งสิ้น (ต่อไป) นี้ ท่านได้กล่าวไว้ในนิเทศแห่งอุเทศนั่นแล้วละ .....

 


Tag  เข้านิโรธ
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ