พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษา
 
Khaeota
วันที่  18 ม.ค. 2553
หมายเลข  15154
อ่าน  926

 
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่ม ๙ ภาค ๒ - หน้าที่ 21

   ความจริง  พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับไม่ประจำอยู่  ๒๐  พรรษา ในปฐมโพธิกาล ที่ใดๆ เป็นที่ผาสุก  ก็เสด็จไปประทับอยู่  ณ  ที่นั้นๆ นั่นแหละ คือ ๑.  พรรษาแรก   ทรงประกาศพระธรรมจักร  ณ  ป่าอิสิปตนะ   ให้เหล่าพรหม ๑๘ โกฏิดื่มน้ำอมฤต  ประทับอยู่ ณ ป่าอิสิปตนะ  มิคทายวัน  กรุงพาราณสี. ๒.  พรรษาที่ ๒  ประทับอยู่  ณ  พระเวฬุวัน  มหาวิหาร  กรุงราชคฤห์. ๓.  พรรษาที่  ๓  ที่ ๔  ก็ประทับอยู่  พระเวฬุวันมหาวิหารนั้นเหมือนกัน. ๔.  พรรษาที่  ๕  ประทับอยู่  ณ  กูฏาคารศาลาป่ามหาวันกรุงเวสาลี. ๕.  พรรษาที่  ๖  ประทับอยู่  ณ มกุลบรรพต. ๖.  พรรษาที่  ๗  ประทับอยู่ ณ ดาวดึงส์พิภพ. ๗  พรรษาที่ ๘  ประทับอยู่ ณ  เภสกฬาวัน  สุงสุมารคิรี  แคว้นภัคคะ. ๘.  พรรษาที่  ๙  ประทับอยู่  ณ  กรุงโกสัมพี. ๙.  พรรษาที่  ๑๐ ประทับอยู่  ณ  ราวป่าปาลิเลยยกะ. ๑๐. พรรษาที่  ๑๑ ประทับอยู่  ณ  บ้านพราหมณ์  ชื่อนาฬา.
 
  ๑๑. พรรษาที่ ๑๒ ประทับอยู่  ณ เมืองเวรัญชา.
 
  ๑๒.  พรรษาที่ ๑๓  ประทับอยู่  ณ จาลิยบรรพต.
 
  ๑๓.  พรรษาที่  ๑๔ ประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร. ๑๔.  พรรษาที่ ๑๕  ประทับอยู่  ณ กบิลพัศดุ์มหานคร.
 
๑๕.  พรรษาที่  ๑๖  ทรงทรมาน  อาฬวกยักษ์  ให้สัตว์ ๘๔,๐๐๐ ดื่มน้ำอมฤต  ประทับอยู่  ณ  เมืองอาฬวี. ๑๖.  พรรษาที่  ๑๗  ประทับอยู่  ณ  กรุงราชคฤห์. ๑๗.  พรรษาที่  ๑๘  ประทับอยู่  ณ จาลิยบรรพต. ๑๘.  พรรษาที่  ๑๙  ก็ประทับอยู่  ณ  จาลิยบรรพตเหมือนกัน. ๑๙.  พรรษาที่  ๒๐ ประทับอยู่  ณ  กรุงราชคฤห์นั่นเอง. ด้วยเหตุนั้น  ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า  ความจริง  พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ไม่ประจำ  ๒๐ พรรษาในปฐมโพธิกาล  ที่ใดๆ   เป็นที่ผาสุก ก็เสด็จไปประทับอยู่  ณ  ที่นั้น ๆ นั่นแล. แต่นับตั้งแต่นั้นไป  ก็ประทับอยู่เป็นประจำ  ณ  พระเชตวันมหาวิหารและบุพพาราม  ใกล้กรุงสาวัตถี.  ฯลฯ


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ