พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษา
 
Khaeota
วันที่  18 ม.ค. 2553
หมายเลข  15154
อ่าน  831

 
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่ม ๙ ภาค ๒ - หน้าที่ 21

   ความจริง   พระผู้มีพระภาคเจ้า  ประทับไม่ประจำอยู่   ๒๐  พรรษา ในปฐมโพธิกาล ที่ใดๆ เป็นที่ผาสุก  ก็เสด็จไปประทับอยู่   ณ  ที่นั้นๆ นั่นแหละ คือ ๑.   พรรษาแรก     ทรงประกาศพระธรรมจักร  ณ  ป่าอิสิปตนะ     ให้เหล่าพรหม ๑๘ โกฏิดื่มน้ำอมฤต  ประทับอยู่ ณ ป่าอิสิปตนะ  มิคทายวัน  กรุงพาราณสี. ๒.   พรรษาที่ ๒   ประทับอยู่   ณ  พระเวฬุวัน    มหาวิหาร   กรุงราชคฤห์. ๓.   พรรษาที่  ๓   ที่ ๔  ก็ประทับอยู่    พระเวฬุวันมหาวิหารนั้นเหมือนกัน. ๔.   พรรษาที่  ๕  ประทับอยู่  ณ  กูฏาคารศาลาป่ามหาวันกรุงเวสาลี. ๕.   พรรษาที่  ๖  ประทับอยู่  ณ มกุลบรรพต. ๖.   พรรษาที่  ๗  ประทับอยู่ ณ ดาวดึงส์พิภพ. ๗   พรรษาที่  ๘  ประทับอยู่ ณ  เภสกฬาวัน   สุงสุมารคิรี  แคว้นภัคคะ. ๘.   พรรษาที่  ๙  ประทับอยู่  ณ   กรุงโกสัมพี. ๙.   พรรษาที่  ๑๐ ประทับอยู่  ณ  ราวป่าปาลิเลยยกะ. ๑๐.  พรรษาที่  ๑๑ ประทับอยู่  ณ  บ้านพราหมณ์  ชื่อนาฬา.
 
  ๑๑.  พรรษาที่ ๑๒ ประทับอยู่  ณ เมืองเวรัญชา.
  
  ๑๒.   พรรษาที่ ๑๓  ประทับอยู่  ณ จาลิยบรรพต.
  
  ๑๓.   พรรษาที่  ๑๔ ประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร. ๑๔.   พรรษาที่  ๑๕  ประทับอยู่  ณ กบิลพัศดุ์มหานคร.
  
๑๕.   พรรษาที่  ๑๖   ทรงทรมาน  อาฬวกยักษ์  ให้สัตว์ ๘๔,๐๐๐ ดื่มน้ำอมฤต  ประทับอยู่  ณ  เมืองอาฬวี. ๑๖.   พรรษาที่  ๑๗  ประทับอยู่  ณ  กรุงราชคฤห์. ๑๗.   พรรษาที่  ๑๘  ประทับอยู่  ณ จาลิยบรรพต. ๑๘.   พรรษาที่   ๑๙  ก็ประทับอยู่  ณ  จาลิยบรรพตเหมือนกัน. ๑๙.   พรรษาที่   ๒๐ ประทับอยู่  ณ  กรุงราชคฤห์นั่นเอง. ด้วยเหตุนั้น    ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า    ความจริง  พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ไม่ประจำ  ๒๐ พรรษาในปฐมโพธิกาล  ที่ใดๆ   เป็นที่ผาสุก ก็เสด็จไปประทับอยู่  ณ  ที่นั้น ๆ นั่นแล. แต่นับตั้งแต่นั้นไป   ก็ประทับอยู่เป็นประจำ  ณ  พระเชตวันมหาวิหารและบุพพาราม   ใกล้กรุงสาวัตถี.  ฯลฯ


Tag  จำพรรษา พระพุทธเจ้า
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ