อุทธัจจะและกุกกุจจะ [สัมปันนสูตร]
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  18 ม.ค. 2553
หมายเลข  15155
อ่าน  1,296

เรื่อง อุทธัจจะและกุกกุจจะ

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เล่ม ๑ ภาค ๔ - หน้าที่ 710

ข้อความบางตอนจาก สัมปันนสูตร

บทว่า  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจะ  ได้แก่ ทั้งความฟุ้งซ่านทั้งความรำคาญใจ.

บรรดาอุทธัจจะและกุกกุจจะนั้น    อาการของจิตที่ฟุ้งซ่าน    ชื่อว่า   อุทธัจจะ.

ความเดือดร้อนเพราะบาปที่ทำไว้เป็นปัจจัย   ของผู้ไม่ได้ทำความดีไว้   ทำแต่

ความชั่วไว้  ชื่อว่า  กุกกุจจะ  ผู้ศึกษาพึงทราบความพิสดารของอุทธัจจะ และ

กุกกุจจะทั้ง ๒ นั้น   โดยนัยมีอาทิว่า   บรรดาอุทธัจจะและกุกกุจจะทั้ง ๒ นั้น

อุทธัจจะคืออะไร ?  คือ  ความฟุ้ง   ความไม่สงบแห่งจิต  ความซัดส่ายแห่งจิต

ความหมุนเวียนแห่งจิต.  พึงทราบอาการที่เป็นไป  (พฤติการณ์ของนิวรณ์ทั้ง ๒

นั้น)  โดยนัยมีอาทิว่า   เราไม่ได้ทำความดีไว้   เราไม่ได้ทำกุศลไว้   เราไม่ได้

ทำการต้านทานสิ่งที่น่ากลัวไว้    เราทำบาปไว้แล้ว    เราทำกรรมชั่วช้าไว้แล้ว

เราทำความผิดไว้แล้ว   ดังนี้.


Tag  กุกกุจจะ สัมปันนสูตร อุทธัจจะ
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ