เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อมีปัญญาชําแรกกิเลส [นิพเพธิกปัญญสูตร]
 
Khaeota
วันที่  18 ม.ค. 2553
หมายเลข  15160
อ่าน  1,350


   พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒ -หน้าที่ ๔๐๒   เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อมีปัญญาชําแรกกิเลส 
 
๑๓. นิพเพธิกปัญญสูตร 

      [๑๖๕๓] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    ธรรม ๔ ประการนี้   อันบุคคลเจริญแล้ว    กระทําให้มากแล้ว   ย่อมเป็น  ไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญา เป็นเครื่องชําแรกกิเลส     ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน คือ 
 
  การคบสัตบุรุษ ๑.     การฟังสัทธรรม ๑    การกระทําไว้ในใจโดยแยบคาย ๑  การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้แล อันบุคคล เจริญแล้ว กระทําให้มากแล้ว   ย่อมเป็นไปเพื่อความ  เป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องชําแรกกิเลส.  จบนิพเพธิกปัญญสูตรที่ ๑๓


Tag  การกระทําไว้ในใจโดยแยบคาย การคบสัตบุรุษ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม การฟังสัทธรรม ปัญญาช
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 9 มี.ค. 2554

  ...ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
prakaimuk.k
วันที่ 13 มี.ค. 2554

  ธรรม ๔ ประการ เครื่องชำแรกกิเลส

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ