พระโพธิสัตว์ย่อมไม่ถึงอภัพฐานะ ๑๘ ประการ [สุตตนิบาต]
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  18 ม.ค. 2553
หมายเลข  15151
อ่าน  1,152

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๕ - หน้าที่ 109   พระโพธิสัตว์ผู้มีอภินิหารสำเร็จแล้วอย่างนี้แล  ย่อมไม่ถึงอภัพฐานะ๑๘ ประการ.  จริงอยู่  พระโพธิสัตว์นั้น  จำเดิมแต่นั้น  ย่อมไม่เป็นคนบอดแต่กำเนิด ๑  ไม่เป็นคนหนวกแต่กำเนิด ๑  ไม่เป็นคนบ้า ๑  ไม่เป็นคนใบ้ ๑ไม่เป็นคนแคระ ๑  ไม่เกิดในชนชาติมิลักขะ ๑  ไม่เกิดในท้องของนางทาสี  ๑ไม่เป็นคนนิยตมิจฉาทิฏฐิ  ๑  ไม่เป็นคนกลับเพศ ๑  ไม่ทำอนันตริยกรรมห้าอย่าง  ๑  ไม่เป็นคนโรคเรื้อน  ๑  อัตภาพสุดท้ายไม่เวียนมาในกำเนิดดิรัจฉาน ๑  ไม่มีอัตภาพใหญ่กว่าช้าง ๑  ไม่เกิดในขุปปิปาสิกเปรตและนิชฌามตัณหิกเปรต ๑  ไม่เกิดในจำพวกกาลกัญชิกาสูรทั้งหลาย ๑  ไม่เกิดในอเวจีนรก ๑  ไม่เกิดในโลกันตริกนรก ๑  ไม่เป็นมารในสวรรค์ชั้นกามาวจร  ไม่เกิดในอสัญญีภพในรูปาวจรภูมิ  ไม่เกิดในภพสุทธาวาส  ไม่เกิดในอันติมภพไม่ก้าวไปสู่จักรวาลอื่น ๑.


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ