พระโพธิสัตว์ย่อมไม่ถึงอภัพฐานะ ๑๘ ประการ [สุตตนิบาต]
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  18 ม.ค. 2553
หมายเลข  15151
อ่าน  1,076

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๕ - หน้าที่ 109   พระโพธิสัตว์ผู้มีอภินิหารสำเร็จแล้วอย่างนี้แล    ย่อมไม่ถึงอภัพฐานะ๑๘ ประการ.  จริงอยู่   พระโพธิสัตว์นั้น    จำเดิมแต่นั้น    ย่อมไม่เป็นคนบอดแต่กำเนิด ๑   ไม่เป็นคนหนวกแต่กำเนิด ๑   ไม่เป็นคนบ้า ๑  ไม่เป็นคนใบ้ ๑ไม่เป็นคนแคระ ๑  ไม่เกิดในชนชาติมิลักขะ ๑  ไม่เกิดในท้องของนางทาสี  ๑ไม่เป็นคนนิยตมิจฉาทิฏฐิ  ๑    ไม่เป็นคนกลับเพศ ๑    ไม่ทำอนันตริยกรรมห้าอย่าง    ๑  ไม่เป็นคนโรคเรื้อน  ๑    อัตภาพสุดท้ายไม่เวียนมาในกำเนิดดิรัจฉาน ๑  ไม่มีอัตภาพใหญ่กว่าช้าง ๑  ไม่เกิดในขุปปิปาสิกเปรตและนิชฌามตัณหิกเปรต ๑    ไม่เกิดในจำพวกกาลกัญชิกาสูรทั้งหลาย ๑    ไม่เกิดในอเวจีนรก ๑  ไม่เกิดในโลกันตริกนรก ๑  ไม่เป็นมารในสวรรค์ชั้นกามาวจร    ไม่เกิดในอสัญญีภพในรูปาวจรภูมิ   ไม่เกิดในภพสุทธาวาส   ไม่เกิดในอันติมภพไม่ก้าวไปสู่จักรวาลอื่น ๑.


Tag  พระโพธิสัตว์ อภัพฐานะ ๑๘ ประการ
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ