ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา และสอบถาม [ปุณณิยสูตร]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  15 ม.ค. 2553
หมายเลข  15138
อ่าน  500

 
พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔ - หน้าที่ 671 ข้อความบางตอนจาก  ปุณณิยสูตร

 [๑๘๘]      ครั้งนั้นแล   ท่านพระปุณณิยะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระ- ภาคเจ้ายังที่ประทับ     ถวายบังคมแล้วนั่ง  ณ  ที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอ   เป็นเหตุเป็นปัจจัย   ที่บางครั้งพระธรรมเทศนาแจ่มแจ้งกะพระตถาคต    บางครั้งไม่แจ่มแจ้ง. ดูก่อนปุณณิยะ    ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา...  และเข้าไปนั่งใกล้แต่ไม่สอบถามเพียงใด     ธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่แจ่มแจ้งเพียงนั้น   แต่เมื่อใด   ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา...   และสอบถาม  เมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตย่อมแจ่มแจ้ง 


Tag  ปุณณิยสูตร
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ