สัปปายะ หมายถึงอย่างไร
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่  5 ม.ค. 2553
หมายเลข  14996
อ่าน  49,248

เรียนถาม ท่านวิทยากรและท่านผู้รู้ คำว่า สัปปายะ หมายถึงอย่างไร


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 6 ม.ค. 2553

สัปปายะ หมายถึง สบาย สิ่งที่เป็นที่สบาย เรียกว่า สัปปายะ  สัปปายะที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกมีหลายนัย ส่วนใหญ่มุ่งถึงปัจจัยภายนอก เช่น อาหารเป็นที่สบายแก่ร่างกาย เรียกว่า โภชนะสัปปายะ อากาศ เป็นที่สบาย เรียกว่า อุตุสัปปายะ และนอกจากนั้นก็ยังมี บุคคล ธัมมะ เป็นต้น

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่.. 

อุตุ ปุคคล โภชนะ สัปปายะ 

ข้อปฏิบัติอันเป็นที่สบายแก่การเพิกถอนสิ่งทั้งปวง [ปฐมสัปปายสูตร ที่ ๙]

ข้อปฏิบัติอันเป็นที่สบายแก่การเพิกถอนสิ่งทั้งปวง [ทุติยสัปปายสูตร ที่ ๑๐] 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่ 6 ม.ค. 2553

ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 31 ส.ค. 2556

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาธรรมค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Gaan
Gaan
วันที่ 22 ก.พ. 2561

อนุโมทนาบุญครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 27 ก.พ. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ