สัทธาของผู้ที่เป็นสาวก
 
kanchana.c
kanchana.c
วันที่  3 ก.ค. 2549
หมายเลข  1480
อ่าน  567


ดิฉันได้อ่านคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ ที่ได้บรรยายที่วัดบวรนิเวศ ครั้งที่   ๒๐๖๐ ซึ่งคุณป้าสงวน สุจริตกุล  ได้ถอดเทปคำบรรยายของท่านอาจารย์ไว้  คิดว่า
   
 
มีประโยชน์ในการเจริญสติปัฏฐานมาก   จึงขอนำมาเผยแพร่ต่อไปค่ะ

สำหรับสัทธาของผู้ที่เป็นสาวก  ข้อความในวิตถตสูตร  ข้อ ๑๔  พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า

[๑๔]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   กำลัง ๕ ประการนี้   ๕  ประการเป็นไฉน คือ  กำลัง  คือ ศรัทธา ๑   กำลัง คือ วิริยะ ๑   กำลัง คือ สติ ๑  กำลัง คือสมาธิ ๑   กำลัง คือ   ปัญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กำลัง คือ ศรัทธาเป็นไฉน   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   เป็นผู้  มีศรัทธา  ย่อมเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่า   แม้เพราะเหตุนี้ๆ   พระผู้มี  พระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ ...  เป็นผู้เบิกบานแล้ว   เป็นผู้จำแนกธรรม   นี้  เรียกว่ากำลัง คือ ศรัทธา

ท่านผู้ฟังเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะ   มีสัทธา ความเชื่อในการตรัสรู้ของ  พระผู้มี  พระภาคหรือว่ายังสงสัย ยังคิดว่าเป็นไปไม่ได้  ยังคิดว่าไม่จริง  ที่สภาพธรรมที่

  กำลังปรากฏในขณะนี้  เกิดขึ้นแล้วดับไป นี่ค่ะ  เป็นความต่างกันของผู้ฟังพระธรรม  แล้วพิจารณาในเหตุผล   กับผู้ที่ไม่ได้ฟัง  หรือว่าฟังแล้วไม่ได้พิจารณาโดยละเอียด

  ข้อที่จะรู้ได้ คือ การปฏิบัติ  ถ้าเป็นผู้ที่เชื่อแน่ว่า   พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ลักษณะ  ของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ  ซึ่งเป็นสังขารธรรม ซึ่งกำลังเกิดดับ  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจตามปกติ ถ้าเชื่ออย่างนี้จริงๆ  ผู้นั้นปฏิบัติไม่ผิด   คือ  เป็นผู้มีปกติ  ระลึกลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ   จากการไม่รู้เลยใน  ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม  จนกระทั่งรู้โดยการฟัง เป็นปัจจัยให้สติเกิดระลึก  แล้วระลึกที่ลักษณะของสภาพธรรม แล้วก็สังเกตพิจารณา  แม้ว่ายังไม่สามารถแยก  ลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมและรูปธรรมได้ แต่โดยการฟังบ่อยๆ   รู้ว่าสภาพรู้เป็น  อย่างหนึ่ง ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตา  ถ้าไม่หลงลืม  ระลึกได้  เพราะเป็นผู้ที่มีความ  เชื่อในพระปัญญาคุณของพระผู้มีพระภาค   เพราะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมตามที่พระองค์  ทรงแสดง


  ความคิดเห็น 2  
 
chaweewan37
วันที่ 3 ก.ค. 2549


ดิฉันก็เคยฟังตอนนี้เหมือนกันแต่นานมาแล้ว ได้มาอ่านข้อมูลตรงนี้ ก็เข้าใจคำว่า

  " มีสัทธา"  อีกนิด  ยังไม่ค่อยมากนักค่ะ

  ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Buppha
วันที่ 3 ก.ค. 2549


ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 4  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 3 ก.ค. 2549


เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ขออนุโมทนา มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
prakaimuk.k
วันที่ 4 ก.ค. 2549


ขออนุโมทนาเช่นกันค่ะ   ดิฉันมีศรัทธาในพละ ๕  อย่างมั่นคงค่ะ   เพราะเห็นว่า  จะเป็นกำลังในการต่อสู้  ทวนกระแสกิเลสได้เป็นอย่างยิ่ง

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ