การทำจิตใจให้ผ่องใส
 
email
email
วันที่  30 มิ.ย. 2549
หมายเลข  1464
อ่าน  2,626

จิตใจที่ผ่องใสตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร

และมีวิธีปฏิบัติอย่างไรครับ อนุโมทนา


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 30 มิ.ย. 2549

จิตผ่องใส คือ ไม่มีกิเลสอยู่เลย ได้แก่ความเป็นพระอรหันต์ บุคคลอื่นบางครั้งมีจิต

ผ่องใส บางครั้งจิตเศร้าหมองเพราะกิเลส  ข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นพระอรหันต์ คือ

อริยมรรคมีองค์ ๘

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 30 มิ.ย. 2549


ในอรรถกถาทีฆนิกายมหาวรรค มหาปทานสูตรมีอธิบายดังนี้

พึงทราบในคาถาที่สอง.  บทว่า สพฺพปาปสฺส   ได้แก่อกุศลทุกชนิด.บทว่า อกรณํ  คือไม่ให้เกิดขึ้น.  บทว่า กุสลสฺส   ได้แก่กุศลอันมีในภูมิ ๔.บทว่า อุปสมฺปทา คือได้เฉพาะ.  บทว่า  สจิตฺตปริโยทปนํ   คือยังจิตของตนให้ผ่องใส.  ก็บทนั้นย่อมมีได้โดยความเป็นพระอรหันต์  ด้วยประการดังนี้บรรพชิตควรละบาปทั้งปวงด้วยศีลสังวร   ยังกุศลให้ถึงพร้อมด้วยสมถะและวิปัสสนาทั้งหลาย ยังจิตให้ผ่องแผ้วด้วยอรหัตผล  นี้เป็นคำสอน คือ เป็นโอวาท  คือ เป็นคำตักเตือนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

ในอรรถกถาธรรมบทมีอธิบายว่า

การยังจิตของตนให้ผ่องใสจากนิวรณ์ทั้ง ๕ ชื่อว่า สจิตฺตปริโยทปนํ.

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ