วิตก ๙
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  2 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14425
อ่าน  869

 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๕- หน้าที่ 43


ก็ในข้อว่า  ยสฺส  วิตกฺกา  เป็นต้นนี้   มีอธิบายว่าภิกษุใด พิจารณาเห็นโทษในวิตกนั้นๆ แล้วกำจัดคือทำให้สงบ ได้แก่เผาผลาญ  วิตก ๙ อย่าง คือ :- วิตก   ๓   อย่าง   คือ ๑.   กามวิตก  (ความดำริในทางกาม) ๒.  พยาบาทวิตก  (ความดำริในการปองร้าย) ๓.   วิหิงสาวิตก  (ความดำริในการเบียดเบียน) วิตก   ๓  อย่าง   คือ ๑.  ญาติวิตก  (การคิดกังวลถึงญาติ) ๒.  ชนปทวิตก  (การคิดกังวลถึงชนบท) ๓.  อมรวิตก  (การคิดกังวลถึงความไม่ตาย) วิตก  ๓  อย่าง  คือ ๑.   ปรานุททยตาปฏิสังยุตตวิตก      (ความคิดกังวลที่ประกอบ       ด้วยความเป็นผู้เอ็นดูผู้อื่น) ๒.   ลาภสักการสิโลกวิตก    (ความคิดกังวลถึงลาภสักการะและ       ชื่อเสียง) ๓.   อนวัญญัตติปฏิสังยุตตวิตก   (ความคิดกังวลที่ประกอบด้วย การไม่ดูหมิ่น).


Tag  วิตก วิตก ๙
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ