วิตก ๙
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  2 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14425
อ่าน  981

 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๕- หน้าที่ 43


ก็ในข้อว่า  ยสฺส  วิตกฺกา  เป็นต้นนี้   มีอธิบายว่าภิกษุใด พิจารณาเห็นโทษในวิตกนั้นๆ แล้วกำจัดคือทำให้สงบ ได้แก่เผาผลาญ  วิตก ๙ อย่าง คือ :- วิตก  ๓  อย่าง  คือ ๑.  กามวิตก  (ความดำริในทางกาม) ๒.  พยาบาทวิตก  (ความดำริในการปองร้าย) ๓.  วิหิงสาวิตก  (ความดำริในการเบียดเบียน) วิตก  ๓  อย่าง  คือ ๑.  ญาติวิตก  (การคิดกังวลถึงญาติ) ๒.  ชนปทวิตก  (การคิดกังวลถึงชนบท) ๓.  อมรวิตก  (การคิดกังวลถึงความไม่ตาย) วิตก  ๓  อย่าง  คือ ๑.  ปรานุททยตาปฏิสังยุตตวิตก  (ความคิดกังวลที่ประกอบ   ด้วยความเป็นผู้เอ็นดูผู้อื่น) ๒.  ลาภสักการสิโลกวิตก  (ความคิดกังวลถึงลาภสักการะและ   ชื่อเสียง) ๓.  อนวัญญัตติปฏิสังยุตตวิตก  (ความคิดกังวลที่ประกอบด้วย การไม่ดูหมิ่น).


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ