ธรรมทั้งหลายไม่ใช่เรา [จูฬสัจจกสูตร]
 
paderm
paderm
วันที่  2 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14427
อ่าน  1,180

ข้อความบางตอนจาก จูฬสัจจกสูตร

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๓- หน้าที่ 80

ส.  พระโคดม   ข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้ว่า   รูปเป็นตัวของเรา  เวทนาเป็น

ตัวของเรา สัญญาเป็นตัวของเรา  สังขารทั้งหลายเป็นตัวของเรา   วิญญาณ

เป็นตัวของเรา  ดังนี้.

[๓๙๗]  พ. อัคคิเวสสนะ   ถ้าอย่างนั้น  เราจักถามท่านเฉพาะในข้อนี้

ท่านเห็นอย่างไร  จึงกล่าวแก้อย่างนั้น.  ท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉน

  อำนาจของพระราชามหากษัตริย์ (พระเจ้าแผ่นดินใหญ่) ผู้ได้มุรธาภิเษกแล้ว

(สรงน้ำทั่วพระองค์ตลอดถึงพระเศียร ในเวลาจะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน)  เหมือน

พระเจ้าปเสนทิโกศล   แลพระเจ้ามคธราชอชาตศัตรู  อาจฆ่าคนที่ควรต้อง

ฆ่า  ริบราชบาตรคนที่ควรต้องริบ  เนรเทศคนที่ควรต้องเนรเทศ  ต้องเป็นไป

ได้ ในพระราชอาณาเขตของพระองค์ หรือมิใช่.

ส.  พระโคดม  อำนาจของพระราชามหากษัตริย์   ผู้ได้มุรธาภิเษก

แล้ว  เหมือนพระเจ้าปเสนทิโกศล  และพระเจ้ามคธราชอชาตศัตรู อาจฆ่าคน

ที่ควรต้องฆ่า   ริบราชบาตรคนที่ควรต้องริบ   เนรเทศคนที่ควรต้อง

เนรเทศ  ต้องเป็นไปได้ในพระราชอาณาเขตของพระองค์  เพราะว่าแต่อำนาจ

ของหมู่คณะเหล่านี้  คือ  วัชชี  มัลละ  ที่อาจฆ่าคนที่ควรต้องฆ่า  ริบราชบาทว์

คนที่ควรต้องริบ เนรเทศคนที่ควรต้องเนรเทศ   ยังเป็นไปได้ในแคว้นของ

ตนๆ เหตุไฉนอำนาจเช่นนั้นของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิกเษก

แล้ว  เหมือนพระเจ้าปเสนทิโกศล  และพระเจ้ามคธราชอชาตศัตรู จักไม่เป็น

ไปได้เช่นนั้น อำนาจเช่นนั้นของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิเษกแล้ว

นั้น ต้องเป็นไปได้ด้วย ควรจะเป็นไปได้ด้วย.

พ.  อัคคิเวสสนะ  ท่านจะสำคัญความนั้นเป็นไฉน   ข้อที่ท่านกล่าว

ว่า  รูปเป็นตัวของเราดังนี้  อำนาจของท่านเป็นไปในรูปนั้นว่า  รูปของเรา  จงเป็นอย่างนั้นเถิด  อย่าได้เป็นอย่างนี้เลย ดังนี้หรือ.

เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามอย่างนี้ สัจจกะได้นิ่งอยู่ พระองค์ตรัสถามอย่างนี้ถึงครั้งที่สาม  จึงได้ทูลตอบว่า  ข้อนี้ไม่เป็นอย่างนั้นได้ พระโคดม.

พ.  อัคคิเวสสนะ   ท่านจงทำในใจเสียก่อนแล้ว   จึงค่อยกล่าวแก้คำหลัง

ของท่านไม่ต่อกันกับคำก่อน คำก่อนไม่ต่อกันกับคำหลัง.

[๓๙๘]  อัคคิเวสสนะ   ท่านจะสำคัญความนั้นเป็นไฉน   ข้อที่ท่านกล่าว

ว่า  เวทนาเป็นตัวของเรา   สัญญาเป็นตัวของเรา  สังขารทั้งหลายเป็นตัวของ

เรา   วิญญาณเป็นตัวของเรา  ดังนี้ อำนาจของท่านเป็นไปในเวทนา ในสัญญา

ในสังขารทั้งหลาย   และในวิญญาณว่า   เวทนา   สัญญา   สังขารทั้งหลาย

สละวิญญาณของเรา  จงเป็นอย่างนั้นเถิด  อย่าเป็นอย่างนี้เลย  ดังนี้หรือ.

ส.  ข้อนี้ไม่เป็นอย่างนั้น พระโคดม.

 


Tag  จูฬสัจจกสูตร สัจจ ไม่ใช่เรา
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 13 ก.ย. 2557

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
kullawat
วันที่ 13 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ