ลัทธิอื่นว่างจากสมณะผู้รู้
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  2 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14428
อ่าน  720

  พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 319

 เราจะแสดงธรรมแก่ท่าน ท่านจงฟังธรรมนั้น  จงใส่ใจให้ดี  เราจักกล่าว.สุภัททปริพาชกทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว.  พระผู้มีพระภาค-เจ้าตรัสว่า ดูก่อนสุภัททะ.  อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ หาไม่ได้ในธรรมวินัยใด แม้สมณะที่  ๑  ที่  ๒  ที่   ๓  ที่  ๔  ก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้นสุภัททะ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ หาได้ในธรรมวินัยใด  แม้สมณะที่ ๑ที่   ๒  ที่  ๓ ที่ ๔  หาได้ในธรรมวินัยนั้น  สุภัททะ  อริยมรรคอันประกอบด้วย

๘   หาได้ในธรรมวินัยนี้  สมณะที่  ๑  ที่  ๒  ที่  ๓  ที่  ๔   ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้  ลัทธิอื่นๆ ว่างจากสมณะผู้รู้  สุภัททะ   ก็ภิกษุเหล่านี้  พึงอยู่โดยชอบโลกจะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย. [๑๓๙]  ดูก่อนสุภัททะเรามีวัย   ๒๙   ปีบวชแล้ว   แสวงหาว่าอะไรเป็นกุศล  ตั้งแต่เราบวชแล้ว นับได้  ๕๑ ปี  แม้สมณะเป็นไปในประเทศแห่ง ธรรมเป็นเครื่องนำออก  ไม่มีในภายนอกแต่ ธรรมวินัยนี้. สมณะที่  ๑ ที่  ๒ ที่ ๓ ที่ ๔  ไม่มี  ลัทธิอื่นว่างจากสมณะผู้รู้. บทว่า  ญายสฺส  ธมฺมสฺส  ได้แก่  ธรรมคืออริยมรรค. บทว่า  ปเทสวตฺติ  เป็นไปในประเทศคือ  แม้ในทางแห่งวิปัสสนา.บทว่า  อิโต  พหิทฺธา  ภายนอกศาสนาของเรา.  บทว่า  สมโณปิ   นตฺถิ  แม้สมณะผู้บำเพ็ญวิปัสสนา ผู้อยู่ในทางแห่งวิปัสสนาไม่มี ท่านอธิบายว่า สมณะที่ ๑ แม้ที่เป็นโสดาบันไม่มี.


Tag  ลัทธิอื่น อริยมรรค
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
peem
วันที่ 8 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ