อวิชชาเป็นปัจจัย
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  2 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14423
อ่าน  685

   พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒ - หน้าที่ 20

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นไฉน.  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร (เจตนาที่ทำกุศลหรืออกุศล)  เพราะสังขารเป็นปัจจัย  จึงมีวิญญาณ (ปฏิสนธิวิญญาณ)   เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย  จึงมีนามรูป(จิต เจตสิก รูป)  เพราะนามรูปเป็นปัจจัย   จึงมีสฬายตนะ  เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย  จึงมีผัสสะ    เพราะผัสสะเป็นปัจจัย  จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย  จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเป็นปัจจัย  จึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย  จึงมีภพ  เพราะภพเป็นปัจจัย  จึงมีชาติ  เพราะชาติเป็นปัจจัย  จึงมีชราและมรณะ โลกปริเทวทุกขโทมนัส  และอุปายาสความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้  ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้.


Tag  ปัจจัย อวิชชา
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ