เรื่อง การบูชาโดยการอุทิศย่อมมีผล [อรรถกถาชาณุโสณีสูตร]
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  2 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14422
อ่าน  808

เรื่อง การบูชาโดยการอุทิศย่อมมีผลแม้แต่บุคคลที่ทำกุศล

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕ - หน้าที่ 441

ข้อความบางตอนจาก อรรถกถาชาณุสโสณีสูตร

   บทว่า  ทายโกปิ  อนิปฺผโล  ความว่า  ทานที่ถวายนั้น  มุ่งหมายสัตว์ใด  จะสำเร็จหรือไม่ก็ตามที  ส่วนทายกก็ไม่อาจจะไร้ผล  ทายกย่อมได้ผลแห่งทานนั้นโดยแท้.   
   ในบทว่า  อฏฺาเนปิ  ภว  โคตโม  ปริกปฺป
วทติ  ชาณุสโสณีพราหมณ์ถามว่า เมื่อญาตินั้น ไม่เกิดขึ้นในที่มิใช่โอกาส  ท่านพระโคดมยังบัญญัติว่า ผลทานยังจะสำเร็จอยู่อีกหรือ. จริงอยู่พราหมณ์มีลัทธิถือว่า ผลทานที่ให้อย่างนี้ ทายกผู้ให้ย่อมไม่ได้. 
   ครั้นนั้น
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าพระทัยปัญญาของชาณุสโสณีพราหมณ์นั้น เพื่อทรงแสดงว่า ธรรมดาทายกบังเกิดในสถานที่ๆ อาศัยผลบุญเลี้ยงชีวิตแห่งใดแห่งหนึ่ง ย่อมได้ผลแห่งทานทั้งนั้น จึงตรัสว่า อิธ พฺราหฺมณ เป็นต้น.
   บทว่า  โส  ตตฺถ  ลาภี  โหติ  ความว่า ทายกนั้นแม้บังเกิด
ในกำเนิดช้าง กำเนิดสัตว์เดียรัจฉานนั้น ก็ได้ตำแหน่งช้างมงคลหัตถี.

   แม้ในสัตว์มีม้าเป็นต้น  ก็นัยนี้เหมือนกัน.


Tag  ทาน ผลแห่งทาน
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
powerwin
วันที่ 8 มิ.ย. 2553

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ