มีธรรมเป็นเกาะ
 
opanayigo
วันที่  15 พ.ย. 2552
หมายเลข  14258
อ่าน  1,146

กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง

สัตว์โลกได้พึ่งพิง ม ลบาปบำเพ็ญบุญ

ข้าขอประนตน้อม ศิรเกล้าบังคมคุณ

สัมพุทธการุณ ญ ภาพนั้นนิรันดร

              

[๗๔๐] ดูก่อนอานนท์ ก็ภิกษุพวกใดพวกหนึ่ง ในบัดนี้

ในกาลที่เราล่วงไปแล้วก็ดี  จักเป็นผู้มีตนเป็นเกาะ  มีตนเป็นที่พึ่ง

ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง  คือ  มีธรรมเป็นเกาะ  มีธรรมเป็นที่พึ่ง

ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ 

พวกภิกษุเหล่านี้นั้น  ที่เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษา

จักเป็นผู้เลิศ

 

จาก  จุนทสูตร (ว่าด้วยการปรินิพพานของพระสารีบุตร)

พระสุตตันตปิฎก  สังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค เล่ม ๓๐ หน้า ๔๒๓-๔๔๒

........................................................

ด้วยความเคารพธรรม  สมควรแก่ธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 16 พ.ย. 2552

พระธรรมเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ยังมีอยู่   ควรศึกษาและไตร่ตรองให้เข้าใจตรงตามพระธรรมด้วยความเคารพ  โดยไม่คิดเอาเอง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง คือ  มีธรรมเป็นเกาะ  มีธรรมเป็นที่พึ่ง  ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่   จึงควรเริ่มจากการเข้าใจถูกในสภาพธรรมที่กำลังปรากฏขณะนี้ให้เข้าใจ  จนกว่าปัญญาจะค่อยๆ เจริญขึ้นรู้ลักษณะสภาพธรรมที่

กำลังปรากฏตรงตามความเป็นจริง  ที่พึ่งจริงๆ คือ  ปัญญา  ปัญญาที่เริ่มจากความ

เห็นถูกในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏขณะนี้ตามปกติตามความเป็นจริง 

ขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 16 พ.ย. 2552

ธรรมที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่ง(ไม่ใช่เกราะที่เป็นเครื่องป้องกัน)หมายถึงธรรมที่เป็นที่พึ่งดุจเกาะที่อยู่กลางมหาสมุทร..เป็นที่พึ่งที่ทำให้ไม่จมในมหาสมุทรคือกิเลสทั้งหลาย...ธรรมนั้นคือสติปัฏฐาน4ค้นในหลายพระสูตร เช่นเจลสูตร คิลานสูตร กล่าวถึงแต่สติปัฏฐาน4เท่านั้นพระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๑ - หน้าที่ 397

[๗๑๒]  ดูก่อนอานนท์  ก็ภิกษุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะ  มีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง  คือ  มีธรรมเป็นเกาะ  มีธรรมเป็นที่พึ่ง  ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่.  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  มีความเพียร มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กำจัดอภิชฌา  และโทมนัสในโลกเสีย.  ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่. . .  ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่. . .  ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.  ดูก่อนอานนท์  ภิกษุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะ  มีตนเป็นที่พึ่ง  ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง  คือ  มีธรรมเป็นเกาะ  มีธรรมเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่  อย่างนั้นแล.

  [๗๑๓]  ดูก่อนอานนท์  ก็ผู้ใดผู้หนึ่งในบัดนี้ก็ดี  ในเวลาที่เราล่วงไปแล้วก็ดี  จักเป็นผู้มีตนเป็นเกาะ  มีตนเป็นที่พึ่ง  ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง  คือมีธรรมเป็นเกาะ  มีธรรมเป็นที่พึ่ง  ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่  ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษา  ภิกษุเหล่านั้นจักเป็นผู้เลิศ.

จบคิลานสูตรที่  ๙ ขออนุโมทนาและขอบคุณเมตตาคะที่ติงธรรมที่เป็นเกาะไม่ใช่เกราะคะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 21 พ.ย. 2552

  เกาะน้ำท่วมไม่ถึงฉันใด ปัญญาที่เข้าใจความจริงขณะนี้(สติปัฏฐาน)ก็เป็นเกาะที่ทำ

ให้ห้วงน้ำคืออวิชชาท่วมไม่ถึงฉันนั้น ปัญญาความเข้าใจจึงเป็นเกาะที่พึ่งอย่างแท้จริง

ขออนุโมทนาด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 22 พ.ย. 2552

ที่พึ่งอื่นไม่แน่นอน  ที่แน่นอน  มีพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  เป็นที่พึ่งทุกภพทุกชาติ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 22 พ.ย. 2552

มีธรรมเป็นเกาะได้มั้ย?.........ถ้าไม่รู้จักธรรม

 
  ความคิดเห็น 6  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 23 พ.ย. 2552


  ธรรม จะเป็นที่พึ่งได้  ก็ต่อเมื่อเป็นผู้มีความเข้าใจ ครับ  ขออนุโมทนาครับ 
  ความคิดเห็น 7  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 24 พ.ย. 2552

  มีพระพุทธเป็นที่พึ่งได้ไหม?..............ถ้าไม่ได้อบรมเจริญปัญญา 

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 29 พ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
ING
วันที่ 25 ม.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ