กุรุธรรมชาดก
 
Khaeota
วันที่  4 ต.ค. 2552
หมายเลข  13854
อ่าน  674


   เรื่อง ฝนตกเพราะประพฤติธรรม มิใช่เพราะสัตว์

 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๔ - หน้าที่ 198

ข้อความบางตอนจาก กุรุธรรมชาดก

พราหมณ์ทั้งหลายรับ

ช้างพร้อมทั้งบริวาร  แล้วนั่งบนหลังช้าง  ได้ไปยังทันตปุรนครถวาย

ช้างแก่พระราชา.  ช้างแม้มาแล้ว  ฝนก็ยังไม่ตก.  พระราชาจึงทรง

คาดคั้นถามว่า  มีเหตุอะไรหนอ  ได้ทรงสดับว่า  พระเจ้าธนัญชัยโก-

รัพยราช  ทรงรักษากุรุธรรม(ศีล 5)  ด้วยเหตุนั้น.  ฝนจึงตกในแว่นแคว้น

ของพระองค์  ทุกกึ่งเดือน  ทุก  ๑๐  วัน  เพราะอานุภาพแห่งคุณความ

ดีของพระราชาดอก  ฝนจึงตก ก็สัตว์ดิรัจฉานนี้  แม้มีคุณอยู่ก็จะมี

สักเท่าไร  จึงรับสั่งว่าถ้าอย่างนั้น  ท่านทั้งหลายจงนำช้างตามที่ประดับ

แล้วนี้แล  พร้อมทั้งบริวารคืนไปถวายแก่พระราชา  แล้วจดกุรุธรรม

ที่พระองค์รักษาลงในแผ่นทองแล้วนำมา 

ทูตทั้งหลายจารึกศีลที่ชนทั้ง ๑๑ คนนั้นรักษา  ลงในแผ่น

สุพรรณบัฏ  ด้วยประการดังนี้แล้ว  ได้ไปยังทันตปุรนคร  ถวายแผ่น

สุพรรณบัฏแก่พระเจ้ากาลิงคราช  แล้วกราบทูลประพฤติเหตุนั้นให้

ทรงทราบ.  พระราชาเมื่อทรงประพฤติกุรุธรรมนั้น  ทรงบำเพ็ญศีล  ๕

ให้บริบูรณ์.  ในกาลนั้น  ฝนก็ตกลงในแว่นแคว้นกาลิงครัฐทั้งสิ้น

ภัยทั้ง  ๓ ก็สงบระงับ. และแว่นแคว้นก็ได้มีความเกษมสำราญ  มี

ภักษาหารสมบูรณ์.   


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ