สีลวิสุทธิ [รถวินีตสูตร]
 
opanayigo
วันที่  4 ต.ค. 2552
หมายเลข  13855
อ่าน  997

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 352   ข้อความบางตอนจากรถวินีตสูตร

[๒๙๗]  ปุ.  ผู้มีอายุ  ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจักทรงบัญญัติ  สีลวิสุทธิว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานแล้ว  ก็ชื่อว่าทรงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทานี้   ว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพาน ถ้าจักทรงบัญญัติจิตตวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคญาณทัสสนวิสุทธิ   ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ   ญาณทัสสนวิสุทธิ   ว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานแล้ว   ก็ชื่อว่าทรงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทาน  ว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพาน  ถ้าหากว่าธรรมนอกจากธรรมเหล่านี้   จักเป็นอนุปาทา-ปรินิพพานแล้ว ปุถุชนจะชื่อว่าปรินิพพาน  เพราะว่าปุถุชนไม่มีธรรมเหล่านี้  ผู้มีอายุ   ผมจะอุปมาให้ท่านฟัง  บุรุษผู้เป็นวิญญูชนบางพวกในโลกนี้  ย่อมรู้เนื้อความแห่งคำที่กล่าวแล้วด้วยอุปมา. 


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 5 ต.ค. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ