สาราณียธรรม ๖ ประการ [ปฐมสาราณียสูตร]
 
opanayigo
วันที่  4 ต.ค. 2552
หมายเลข  13858
อ่าน  2,114

   พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ 535 ปฐมสาราณียสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรให้ระลึกถึงกัน ๖ ประการ [๒๘๒] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สาราณียธรรม ๖ ประการนี้ ๖ ประการเป็นไฉน คือภิกษุในธรรมวินัยนี้  เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วย เมตตาในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้ข้อนี้ก็เป็นสาราณียธรรม อีกประการหนึ่ง   ภิกษุเข้าไปตั้งวจีกรรม   ประกอบด้วยเมตตา  ในเพื่อน

พรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้ข้อนี้ก็เป็นสาราณียธรรม อีกประการหนึ่ง  ภิกษุเข้าไปตั้งมโนกรรม  ประกอบด้วยเมตตา  ในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้ข้อนี้ก็เป็นสาราณียธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุแบ่งปันลาภทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรมแม้โดยที่สุดบิณฑบาต   ย่อมบริโภคร่วมกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้มีศีล  แม้ข้อนี้ก็เป็นสาราณียธรรม  อีกประการหนึ่ง  ภิกษุเป็นผู้มีศีลไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไทอันวิญญูชนสรรเสริญ  อันตัณหาทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ เสมอกัน

กับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังแม้ข้อนี้ก็เป็นสาราณียธรรม

อีกประการหนึ่ง  ภิกษุมีทิฏฐิอันเป็นอริยะ  เป็นเครื่องนำออกไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำตาม   เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง  แม้ข้อนี้ก็เป็นสาราณียธรรม ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สาราณียธรรม ๕ ประการนี้แล จบปฐมสาราณียสูตรที่ ๑


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 5 ต.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 29 ก.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ