กัลยาณมิตรเป็นเหตุให้เกิดในดุสิต
 
Khaeota
วันที่  5 ต.ค. 2552
หมายเลข  13868
อ่าน  549


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒  หน้าที่ 422

    กัลยาณมิตรเป็นเหตุให้เกิดในดุสิต   ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่า  "บุรุษฆ่าโจร  กระทำ

กรรมหยาบช้าสิ้น  ๕๕  ปี  พ้นจากกรรมนั้นในวันนี้แล  ถวายภิกษาแก่

พระเถระก็ในวันนี้เหมือนกัน  กระทำกาละก็ในวันนี้นั่นแล,  เขาบังเกิด

ในที่ไหนหนอแล  ?"

พระศาสดาเสด็จมาแล้ว  ตรัสถามว่า  "ภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้

พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยถ้อยคำอะไรหนอ ?"  เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบ

ทูลว่า  "ด้วยถ้อยคำชื่อนี้"  จึงตรัสว่า  "ภิกษุทั้งหลาย  บุรุษนั้น

บังเกิดในดุสิตบุรี."  ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่า  "พระเจ้าข้า  พระองค์

ตรัสอะไร ?  บุรุษนั้นฆ่ามนุษย์เท่านี้สิ้นเวลาเท่านี้  แล้วบังเกิดในวิมาน

ดุสิต."

พระศาสดาตรัสว่า  "อย่างนั้น  ภิกษุทั้งหลาย,  บุรุษนั้นได้

กัลยาณมิตรผู้ใหญ่,  เขาฟังธรรมเทศนาของสารีบุตร  ยังอนุโลมญาณให้

บังเกิดแล้ว  เคลื่อนจากโลกนี้แล้ว  บังเกิดในวิมานดุสิต"  ดังนี้แล้ว

ตรัสพระคาถานี้ว่า :

 " บุรุษผู้ฆ่าโจรในเมือง  ฟังคำเป็นสุภาษิตแล้ว

 ได้อนุโลมขันติ ไปสู่เทวโลกชั้นไตรทิพย์ 

 ย่อม บันเทิงใจ."


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 5 ต.ค. 2552

มิตรดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้น

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ