ปัญหาเรื่องสิ่งที่ทำได้ยาก [ทุกกรปัญหาสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  16 ก.ย. 2552
หมายเลข  13558
อ่าน  979

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๒ - หน้าที่ 104

๑๖. ทุกกรปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องสิ่งที่ทำได้ยาก

[ ๕๑๒ ]  ดูก่อนท่านสารีบุตร อะไรหนอ เป็นการยากที่จะกระทำได้ในธรรมวินัยนี้.

สา.   บรรพชา ผู้มีอายุ.

ช.   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ ก็สิ่งอะไรอันบุคคลผู้บวชแล้ว กระทำได้ โดยยาก.

สา.   ความยินดียิ่ง ผู้มีอายุ.

ช.   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ ก็สิ่งอะไร อันภิกษุผู้ยินดียิ่งแล้วกระทำได้โดยยาก.

สา.   การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้มีอายุ.

ช.   ดูก่อนท่านผู้มีอายุ ก็ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้ว จะพึงเป็นพระอรหันต์ได้นานเพียงไร.

สา.   ไม่นานนัก ผู้มีอายุ.

 

จบ ทุกกรปัญหาสูตรที่ ๑๖

จบ ชัมพุขาทกสังยุต


Tag  การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ความยินดียิ่ง บรรพชา
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 21 พ.ค. 2555

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ