พระนิพพานว่างจากขันธ์ห้า
 
email
email
วันที่  16 มิ.ย. 2549
หมายเลข  1352
อ่าน  1,699

พระนิพพานว่างจากขันธ์ห้า หมายความว่าอย่างไร


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 17 มิ.ย. 2549

พระนิพพาน เป็นธรรมที่ออกจากตัณหาเครื่องร้อยรัดไว้ในวัฏฏะทุกข์   สภาพของพระนิพพานจึงไม่มีขันธ์ห้าอันเป็นวัฏฏะ  คือ พระนิพพานพ้นจากขันธ์ห้า ว่างจากขันธ์ห้า

 
  ความคิดเห็น 2  
 
audience
วันที่ 17 มิ.ย. 2549
การที่จะพ้นจากขันธ์ห้า หรือว่างจากขันธ์ห้า หมายความว่า  ท่านต้องปรินิพพานแล้วใช่ไหม   เพราะพระอรหันต์ที่ยังไม่ปรินิพพาน (สิ้นชีวิต) ท่านก็ยังมีขันธ์ห้าอยู่ครบใช่ไหมครับ
 
  ความคิดเห็น 3  
 
study
วันที่ 18 มิ.ย. 2549

ถูกครับ ท่านต้องปรินิพพานแล้ว  จึงจะว่างจากขันธ์ ๕

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เอกภาพ
วันที่ 22 มิ.ย. 2549

จากความคิดเห็นที่ 2  ขอถามต่อนะครับ จะเป็นเช่นนั้นเสมอไปเหรอครับ? เพราะ ถ้าใจของเราไม่เกี่ยวเนื่องกับความยึดมั่นต่างๆ แล้ว    เท่ากับใจของเรา  แยกออกจากกาย(ถามในความหมายของกายและใจ เป็นคนละส่วนกัน หมายถึง เรามีสติระลึกรู้ความเป็นมาเป็นไปของธรรมที่เกิดอยู่ตลอด )  เราก็จะเกี่ยวข้องกับขันธ์ 5 ทางกาย   ทางกรรม(ทางภายนอก) แต่เราก็สามารถที่จะยกระดับจิตของเราให้อยู่นอกเหนือจาก กายได้ ใน

ขณะ ที่อยู่ในกายสังขารนี้ไม่ใช่ หรือครับ ?  ถ้าเป็นเช่นนั้น ส่วนที่ยังต้องเกี่ยวกับขันธ์5  คือ เรื่องของภายนอก แต่ภายใน ของเรา สามารถรู้ และว่างจากขันธ์ 5 ได้ ในขณะที่ยังไม่ปรินิพพาน(สิ้นชีวิต) ใช่ไหมครับ? (อยากทราบจริงๆ นะครับ ขอบคุณมาครับ)

 
  ความคิดเห็น 5  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 22 มิ.ย. 2549

ตามหลักคำสอนพระพุทธองค์ ได้แสดงความเป็นไปของนามธรรมและรูปธรรมตามความเป็นจริงไว้ว่า  ในภูมิที่มีขันธ์ ๕ คือ ในกามภูมิ ๑๑  รูปภูมิ ๑๕ (เว้นอสัญญสัตตาภูมิ) รวมเป็น ๒๖ ภูมิ   เมื่อมีการเกิดขึ้นต้องมีทั้งนามธรรม และรูปธรรมอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นไปจะแยกกันไม่ได้ (เว้นผู้เข้านิโรธสมาบัติ)   ฉะนั้น การถอดจิตจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และไม่มีใครทำได้ถ้าผู้ใดอ้างว่านั่งสมาธิถอดจิตไปเที่ยวสวรรค์หรือเที่ยวนรกก็ให้ทราบว่าเป็นเรื่องการพูดไม่จริง

 
  ความคิดเห็น 6  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 26 มิ.ย. 2549

รูปที่มีใจครอง คือ มีจิตเกิดกับรูปนั้นจิตทุกขณะจะต้องเกิดที่รูปตามประเภทของจิตนั้นๆ คือ

จักขุวิญญาณ  ทำกิจเห็น   เกิดที่จักขุปสาทรูป

โสตวิญญาณ  ทำกิจได้ยิน   เกิดที่โสตปสาทรูป

ฆานวิญญาณ  ทำกิจได้กลิ่น  เกิดที่ฆานปสาทรูป

ชิวหาวิญญาณ ทำกิจลิ้มรส  เกิดที่ชิวหาปสาทรูป

กายวิญญาณ   ทำกิจรู้โผฏฐัพพะ (ธาตุดิน ไฟ ลม)  เกิดที่กายปสาทรูป

จิตอื่นๆ นอกจากนี้เกิดที่รูปๆ หนึ่ง เรียกว่า หทยรูป เพราะเป็นรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิต

 
  ความคิดเห็น 7  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 26 มิ.ย. 2549

ขันธ์ 5 คือ

1. รูปขันธ์  มี 28 รูป

2. เวทนาขันธ์ เป็น เวทนาเจตสิก 1

3. สัญญาขันธ์ เป็น สัญญาเจตสิก 1

4. สังขารขันธ์ เป็น เจตสิก ที่เหลือ อีก 50  รวมเป็นเจตสิกทั้งหมด 52 ประเภท

5. วิญญาณขันธ์ เป็น จิต 89 ประเภท

รูปขันธ์   เป็นรูปธรรม  เวทนา.  สัญญา.  สังขาร.  วิญญาณ.  เป็นนามธรรม

 
  ความคิดเห็น 8  
 
suntarara
วันที่ 15 พ.ค. 2550

อนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ