พระนิพพานว่างจากขันธ์ห้า
 
email
email
วันที่  16 มิ.ย. 2549
หมายเลข  1352
อ่าน  1,890

พระนิพพานว่างจากขันธ์ห้า หมายความว่าอย่างไร


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 17 มิ.ย. 2549

พระนิพพาน เป็นธรรมที่ออกจากตัณหาเครื่องร้อยรัดไว้ในวัฏฏะทุกข์ สภาพของพระนิพพานจึงไม่มีขันธ์ห้าอันเป็นวัฏฏะ คือ พระนิพพานพ้นจากขันธ์ห้า ว่างจากขันธ์ห้า

 
  ความคิดเห็น 2  
 
audience
วันที่ 17 มิ.ย. 2549
การที่จะพ้นจากขันธ์ห้า หรือว่างจากขันธ์ห้า หมายความว่า ท่านต้องปรินิพพานแล้วใช่ไหม เพราะพระอรหันต์ที่ยังไม่ปรินิพพาน (สิ้นชีวิต) ท่านก็ยังมีขันธ์ห้าอยู่ครบใช่ไหมครับ
 
  ความคิดเห็น 3  
 
study
วันที่ 18 มิ.ย. 2549

ถูกครับ ท่านต้องปรินิพพานแล้ว จึงจะว่างจากขันธ์ ๕

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เอกภาพ
วันที่ 22 มิ.ย. 2549

จากความคิดเห็นที่ 2 ขอถามต่อนะครับ จะเป็นเช่นนั้นเสมอไปเหรอครับ? เพราะ ถ้าใจของเราไม่เกี่ยวเนื่องกับความยึดมั่นต่างๆ แล้ว เท่ากับใจของเรา แยกออกจากกาย (ถามในความหมายของกายและใจ เป็นคนละส่วนกัน หมายถึง เรามีสติระลึกรู้ความเป็นมาเป็นไปของธรรมที่เกิดอยู่ตลอด) เราก็จะเกี่ยวข้องกับขันธ์ 5 ทางกาย ทางกรรม (ทางภายนอก) แต่เราก็สามารถที่จะยกระดับจิตของเราให้อยู่นอกเหนือจาก กายได้ ใน

ขณะ ที่อยู่ในกายสังขารนี้ไม่ใช่ หรือครับ? ถ้าเป็นเช่นนั้น ส่วนที่ยังต้องเกี่ยวกับขันธ์5 คือ เรื่องของภายนอก แต่ภายใน ของเรา สามารถรู้ และว่างจากขันธ์ 5 ได้ ในขณะที่ยังไม่ปรินิพพาน (สิ้นชีวิต) ใช่ไหมครับ? (อยากทราบจริงๆ นะครับ ขอบคุณมาครับ)

 
  ความคิดเห็น 5  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 22 มิ.ย. 2549

ตามหลักคำสอนพระพุทธองค์ ได้แสดงความเป็นไปของนามธรรมและรูปธรรมตามความเป็นจริงไว้ว่า ในภูมิที่มีขันธ์ ๕ คือ ในกามภูมิ ๑๑ รูปภูมิ ๑๕ (เว้นอสัญญสัตตาภูมิ) รวมเป็น ๒๖ ภูมิ เมื่อมีการเกิดขึ้นต้องมีทั้งนามธรรม และรูปธรรมอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นไปจะแยกกันไม่ได้ (เว้นผู้เข้านิโรธสมาบัติ) ฉะนั้น การถอดจิตจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และไม่มีใครทำได้ถ้าผู้ใดอ้างว่านั่งสมาธิถอดจิตไปเที่ยวสวรรค์หรือเที่ยวนรกก็ให้ทราบว่าเป็นเรื่องการพูดไม่จริง

 
  ความคิดเห็น 6  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 26 มิ.ย. 2549

รูปที่มีใจครอง คือ มีจิตเกิดกับรูปนั้นจิตทุกขณะจะต้องเกิดที่รูปตามประเภทของจิตนั้นๆ คือ

จักขุวิญญาณ ทำกิจเห็น เกิดที่จักขุปสาทรูป

โสตวิญญาณ ทำกิจได้ยิน เกิดที่โสตปสาทรูป

ฆานวิญญาณ ทำกิจได้กลิ่น เกิดที่ฆานปสาทรูป

ชิวหาวิญญาณ ทำกิจลิ้มรส เกิดที่ชิวหาปสาทรูป

กายวิญญาณ ทำกิจรู้โผฏฐัพพะ (ธาตุดิน ไฟ ลม) เกิดที่กายปสาทรูป

จิตอื่นๆ นอกจากนี้เกิดที่รูปๆ หนึ่ง เรียกว่า หทยรูป เพราะเป็นรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิต

 
  ความคิดเห็น 7  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 26 มิ.ย. 2549

ขันธ์ 5 คือ

1. รูปขันธ์ มี 28 รูป

2. เวทนาขันธ์ เป็น เวทนาเจตสิก 1

3. สัญญาขันธ์ เป็น สัญญาเจตสิก 1

4. สังขารขันธ์ เป็น เจตสิก ที่เหลือ อีก 50 รวมเป็นเจตสิกทั้งหมด 52 ประเภท

5. วิญญาณขันธ์ เป็น จิต 89 ประเภท

รูปขันธ์ เป็นรูปธรรม เวทนา. สัญญา. สังขาร. วิญญาณ. เป็นนามธรรม

 
  ความคิดเห็น 8  
 
suntarara
วันที่ 15 พ.ค. 2550

อนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ