เห็นการเกิดดับ เห็นไตรลักษณ์
 
email
email
วันที่  16 มิ.ย. 2549
หมายเลข  1350
อ่าน  1,284
เห็นการเกิดดับ เห็นไตรลักษณ์ หมายความว่าอย่างไร

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 17 มิ.ย. 2549

หมายถึง ผู้มีวิปัสสนาปัญญาประจักษ์นามธรรมและรูปธรรม และประจักษ์ความเกิดขึ้นและดับไปของนามและรูป ซึ่งโดยอรรถก็คือเห็นทั้งความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ และเห็นความเป็นอนัตตาของนามธรรมและรูปธรรม

 
  ความคิดเห็น 2  
 
audience
วันที่ 17 มิ.ย. 2549

เห็นทั้งความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ กับการคิดเรื่องความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ต่างกันอย่างไร บางครั้ง เรานึกถึงความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ บางคนก็อาจคิดว่าตนเองเห็นทั้งความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ จะแยกได้อย่างไรว่าเป็นเพียงความนึกคิดหรือเป็นการเห็นพระไตรลักษณ์จริงๆ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
study
วันที่ 18 มิ.ย. 2549
การเห็นการไม่เที่ยงด้วยวิปัสสนาปัญญา ส่วนการคิดถึงความไม่เที่ยงเป็นการตรึก นึกคิดถึงเรื่องราวโดยไม่ประจักษ์ลักษณะความไม่เที่ยงในขณะนั้นจริงๆ ส่วนวิปัสสนาปัญญาประจักษ์ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังเกิดดับในขณะนั้นจริงๆ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ