ช่วยกรุณาตอบข้อข้องใจ
 
chorswas
วันที่  14 มิ.ย. 2549
หมายเลข  1339
อ่าน  426

คำว่า คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ ที่หมายถึงพระสงฆ์สาวกของพระผู้มี

พระภาคเจ้าหมายความว่าอย่างไร และทำไมจึงเป็น คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 15 มิ.ย. 2549

พระอริยบุคคลที่เป็นสงฆ์สาวกที่ตรัสรู้ตามพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น   เมื่อจำแนกโดยละเอียดเป็นขณะจิตจึงจำแนกได้เป็น ๘ บุคคล  ได้แก่  โสดาปัตติมรรค ๑  โสดาปัตติผล ๑  สกทาคามิมรรค ๑   สกทาคามิผล ๑  อนาคามิมรรค ๑  อนาคามิผล ๑  อรหัตตมรรค ๑  อรหัตตผล ๑  รวมเป็น ๘ บุคคล  เมื่อจำแนกเป็นคู่ได้ ๔ คู่  คือ โสดาปัตติมรรค  และผล ๑  สกทาคามิมรรคและผล ๑   อนาคามิมรรคและผล ๑  อรหัตตมรรคและผล ๑  รวมเป็น ๔ คู่

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chorswas
วันที่ 16 มิ.ย. 2549
ขอขอบคุณและอนุโมทนา
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ