ผู้ควรกรานกฐิน

 
prachern.s
วันที่  24 ส.ค. 2552
หมายเลข  13319
อ่าน  5,675

พระวินัยปิฎก ปริวาร เล่ม ๘ - หน้าที่ 737

องค์ของภิกษุผู้ควรกรานกฐิน [๑,๑๔๒]

ถามว่า ภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไร ไม่ควรกรานกฐิน ภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไร ควรกรานกฐิน

ตอบว่า ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ ไม่ควรกรานกฐิน

ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ ควรกรานกฐิน

ถ. ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ เป็นไฉน ควรกรานกฐิน

ต. ภิกษุรู้บุพกรณ์ ๑ รู้การถอนผ้า ๑ รู้การอธิษฐานผ้า ๑ รู้การกราน ๑ รู้มาติกา ๑ รู้ปลิโพธ ๑ รู้การเดาะกฐิน ๑ รู้อานิสงส์ ๑ ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ นี้ ควรกรานกฐิน ผู้ควรกราน ก็กฐินใครควรกราน สงฆ์ให้จีวรกฐินแก่ภิกษุใด ภิกษุนั้น ควรกราน ก็สงฆ์ควรให้ใครเล่า

ภิกษุใดมีจีวรเก่า ควรให้แก่ภิกษุนั้น ถ้าภิกษุมีจีวรเก่าหลายรูป พึงให้แก่ผู้เฒ่า ในหมู่ผู้เฒ่าเล่า ภิกษุใดเป็นมหาบุรุษสามารถทำจีวรเสร็จทันกรานในวันนั้น ควรให้แก่ภิกษุนั้น ถ้าผู้เฒ่าไม่สามารถ ภิกษุผู้อ่อนกว่าสามารถ พึงให้แก่เธอ แต่สงฆ์ควรทำความสงเคราะห์แก่พระมหาเถระ เพราะฉะนั้น สงฆ์พึงเรียนท่านว่า ขอท่านจงรับเถิด พวกข้าพเจ้าจักช่วยทำถวาย ในไตรจีวรผืนใดคร่ำคร่า ควรให้เพื่อประโยชน์แก่ผืนนั้น


Tag  กฐิน  
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 24 ส.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pornpaon
วันที่ 20 ต.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 21 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ