อาหาร ๔ อย่าง [อาหารสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  4 ส.ค. 2552
หมายเลข  13091
อ่าน  789

             พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒ - หน้าที่ 49                                         อาหารวรรคที่ ๒

                        ๑. อาหารสูตร ว่าด้วยอาหาร  ๔  อย่าง

         [๒๘]  ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ :-         สมัยหนึ่ง   พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่  ณ  พระเชตวัน   อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.  พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  อาหาร  ๔  เหล่านี้   ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดมาแล้ว      หรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด.อาหาร  ๔  เป็นไฉน.     คือ   [ ๑ ]   กพฬิงการาหาร  หยาบหรือละเอียด[ ๒ ]   ผัสสาหาร     [ ๓ ]   มโนสัญเจตนาหาร     [ ๔ ]   วิญญาณาหาร

อาหาร  ๔  เหล่านี้แล     ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิด

มาแล้ว    หรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด.         [๒๙]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็อาหาร  ๔  เหล่านี้    มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้น   มีอะไรเป็นกำเนิด   มีอะไรเป็นแดนเกิด.   อาหาร  ๔เหล่านี้   มีตัณหาเป็นเหตุ  มีตัณหาเป็นที่ตั้งขึ้น   มีตัณหาเป็นกำเนิด   มีตัณหาเป็นแดนเกิด     ตัณหานี้มีอะไรเป็นเหตุ   มีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้น     มี

อะไรเป็นกำเนิด  มีอะไรเป็นแดนเกิด.  ตัณหามีเวทนาเป็นเหตุ  มีเวทนาเป็นที่ตั้งขึ้น  มีเวทนาเป็นกำเนิด   มีเวทนาเป็นแดนเกิด      ก็เวทนานี้มีอะไรเป็นเหตุ  มีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้น มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด.เวทนามีผัสสะเป็นเหตุ   มีผัสสะเป็นที่ตั้งขึ้น   มีผัสสะเป็นกำเนิด  

            โปรดศึกษาต่อโดยตรง เล่ม ๒๖ พร้อมทั้งอรรถกถา


Tag  กพฬิงการาหาร ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร อาหาร๔อย่าง

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 5 ส.ค. 2552

 

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ