อาหาร ๔ อย่าง [อาหารสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  4 ส.ค. 2552
หมายเลข  13091
อ่าน  745

             พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒ - หน้าที่ 49                                         อาหารวรรคที่ ๒

                        ๑. อาหารสูตร ว่าด้วยอาหาร  ๔  อย่าง

         [๒๘]  ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ :-         สมัยหนึ่ง   พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่  ณ  พระเชตวัน   อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.  พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  อาหาร  ๔  เหล่านี้   ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดมาแล้ว      หรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด.อาหาร  ๔  เป็นไฉน.     คือ   [ ๑ ]   กพฬิงการาหาร  หยาบหรือละเอียด[ ๒ ]   ผัสสาหาร     [ ๓ ]   มโนสัญเจตนาหาร     [ ๔ ]   วิญญาณาหาร

อาหาร  ๔  เหล่านี้แล     ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิด

มาแล้ว    หรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด.         [๒๙]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็อาหาร  ๔  เหล่านี้    มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้น   มีอะไรเป็นกำเนิด   มีอะไรเป็นแดนเกิด.   อาหาร  ๔เหล่านี้   มีตัณหาเป็นเหตุ  มีตัณหาเป็นที่ตั้งขึ้น   มีตัณหาเป็นกำเนิด   มีตัณหาเป็นแดนเกิด     ตัณหานี้มีอะไรเป็นเหตุ   มีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้น     มี

อะไรเป็นกำเนิด  มีอะไรเป็นแดนเกิด.  ตัณหามีเวทนาเป็นเหตุ  มีเวทนาเป็นที่ตั้งขึ้น  มีเวทนาเป็นกำเนิด   มีเวทนาเป็นแดนเกิด      ก็เวทนานี้มีอะไรเป็นเหตุ  มีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้น มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด.เวทนามีผัสสะเป็นเหตุ   มีผัสสะเป็นที่ตั้งขึ้น   มีผัสสะเป็นกำเนิด  

            โปรดศึกษาต่อโดยตรง เล่ม ๒๖ พร้อมทั้งอรรถกถา  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 5 ส.ค. 2552

 

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ