ตัวอย่าง ติกมาติกา ๒๒ ติกะ
 
prachern.s
วันที่  16 มิ.ย. 2552
หมายเลข  12674
อ่าน  1,675

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 1

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

มาติกา

ติกมาติกา  ๒๒  ติกะ

๑.  กุสลติกะ

   กุสลา ธมฺมา ธรรมเป็นกุศล อกุสลา ธมฺมา ธรรมเป็นอกุศล อพฺยกากตา ธมฺมา  ธรรมเป็นอัพยากฤต    

๒.  เวทนาติกะ

   สุขาย  เวทนา  สมฺปยุตฺตา  ธมฺมา  ธรรมสัมปยุตด้วยสุขเวทนา  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  ธมฺมา  ธรรมสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  ธรรมสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา  ธมฺมา

๓. วิปากติกะ

   วิปากา  ธมฺมา  ธรรมเป็นวิบาก  วิปากธมฺมธมฺมา ธรรมเป็นเหตุแห่งวิบาก  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา  ธรรมไม่เป็นวิบาก  และไม่เป็นเหตุแห่งวิบาก

๔.  อุปาทินนุปาทานิยติกะ

   อุปาทินฺนุปาทานิยา  ธมฺมา  ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตด้วย  ตัณหาทิฏฐิเข้ายึดครองและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน  อนุปาทินฺนุปาทานิยา  ธมฺมา  ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตด้วย  ตัณหาทิฏฐิไม่เข้ายึดครองแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน  อนุปาทินฺนานุปาทานิยา  ธมฺมา  ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตด้วย  ตัณหาทิฏฐิไม่เข้ายึดครองและไม่เป็น  อารมณ์ของอุปาทาน   

๕.  สังกิลิฏฐสังกิเลส

สงฺกิลิฏฺฐสงฺกิเลสิกา ธมฺมา ธรรมเศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของสังกิเลส

อสงฺกิลิฏฺฐสงฺกิลสิกา ธมฺมา  ธรรมไม่เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของสังกิเลส

อสงฺกิลิฏฺฐาสงฺกิเลสิกา ธมฺมา ธรรมไม่เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลส


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 18 มิ.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khan
วันที่ 14 มิ.ย. 2553

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ