บุคคลชื่อว่าสัทธาวิมุต
 
prachern.s
วันที่  19 มิ.ย. 2552
หมายเลข  12704
อ่าน  1,033
พระอภิธรรมปิฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เล่ม ๓ - หน้าที่ 226

  [๔๔]  สัทธาวิมุตตบุคคล  บุคคลชื่อว่า  สัทธาวิมุต  เป็นไฉน ? บุคคลบางคนในโลกนี้  ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า  นี้เหตุให้ทุกข์เกิด  ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า  นี้ความดับทุกข์  ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า  นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อนึ่ง  ธรรมทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแล้ว  ผู้นั้นเห็นชัดแล้ว  ดำเนินไป ดีแล้ว  ด้วยปัญญา  อนึ่ง  อาสวะบางอย่างของผู้นั้นก็สิ้นไปแล้ว  เพราะเห็นด้วยปัญญา แต่มิใช่เหมือนบุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ บุคคลนี้เรียกว่า สัทธาวิมุตอรรถกถาบางส่วนแก้ว่า ....บุคคล  ชื่อว่า  สัทธาวิมุตตะ  เพราะหลุดพ้นด้วยศรัทธาสัทธาวิมุตตบุคคลแม้นั้น  ก็มี  ๖  จำพวก นับตั้งแต่  พระโสดาปัตติผลจนถึงพระอรหัตมรรค  ดังนี้.

เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ