กามาวจรมหากุศลจิต ๘
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  21 มิ.ย. 2552
หมายเลข  12720
อ่าน  1,541

 พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 211

จิตตุปปาทกัณฑ์ กุศลธรรม  กามาวจรมหากุศลจิต ๘  
จิตดวงที่ ๑ ปทภาชนีย์  
   [๑๖]  ธรรมเป็นกุศล  เป็นไฉน กามาวจรกุศลจิต  สหรคตด้วยโสมนัส ๑  สัมปยุตด้วยญาณ ๒   มีรูปเป็นอารมณ์ หรือ มีเสียงเป็นอารมณ์ มีกลิ่นเป็นอารมณ์ มีรสเป็นอารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์  มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือ ปรารภอารมณ์ใดๆ   เกิดขึ้นในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา  เจตนา จิต วิตก วิจาร ปีติ สุขเอกัคคตา สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์มนินทรีย์  โสมนัสสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวายามะสัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ  วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปัญญาพละหิริพละ โอตตัปปะ อโลภะ อโทสะ อโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ(สัมมาทิฏฐิ หิริ โอตตัปปะ) กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ กายลหุตา  จิตตลหุตากายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตาจิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติสัมปชัญญะ สมถะ วิปัสสนาปัคคาหะ อวิกเขปะ. มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใดมีอยู่ในสมัยนั้น.  สภาวธรรมเหล่านี้ ชื่อว่า ธรรมเป็นกุศล


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ