โลภสัมปยุตด้วยทิฏฐิ
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  21 มิ.ย. 2552
หมายเลข  12721
อ่าน  676
 พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 1

พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่  ๑  ภาคที่ ๒ ธรรมสังคณี บทภาชนีย์อกุศลธรรม อกุศลจิต  ๑๒ จิตดวงที่  ๑ [๒๗๕]  ธรรมเป็นอกุศล  เป็นไฉน  ? อกุศลจิต  สหรคตด้วยโสมนัส  สัมปยุตด้วยทิฏฐิ  มีรูปเป็นอารมณ์หรือมีเสียงเป็นอารมณ์   มีกลิ่นเป็นอารมณ์   มีรสเป็นอารมณ์  มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์   มีธรรมเป็นอารมณ์  หรือปรารภอารมณ์ใดๆ   เกิดขึ้น ในสมัยใดผัสสะ  เวทนา สัญญา  เจตนา  จิต  วิตก  วิจาร  ปีติ  สุข  เอกัคคา  วิริยินทรีย์สมาธินทรีย์  มนินทรีย์  โสมนัสสินทรีย์  ชีวิตินทรีย์   มิจฉาทิฏฐิ  มิจฉาสังกัปปะมิจฉาวายามะ   มิจฉาสมาธิ   วิริยพละ   สมาธิพละ   อหิริกพละ  อโนตตัปปพละโลภะ   โมหะ   อภิชฌา   มิจฉาทิฏฐิ   อหิริกะ  อโนตตัปปะ  สมถะ  ปัคคาหะอวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น  ก็หรือว่านามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใด  มีอยู่ในสมัยนั้น

เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ