คำแผ่เมตตา
 
yoyo
วันที่  16 เม.ย. 2552
หมายเลข  11977
อ่าน  1,484

  "สัพเพ สัตตา..สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น.....................................................................................(จนจบ)

ที่บอกว่าหลังไหว้พระ  สวดมนต์ให้แผ่เมตตาทุกครั้ง  และจากคำแผ่เมตตาดังกล่าวข้างต้นนั้น กระผมเข้าใจว่าเป็นการแผ่เมตตาที่ไม่เจาะจง  เป็นการแผ่เมตตารวมหรือกว้างเกินไป  แต่หลังไหว้พระ สวดมนต์แล้วหากกระผมต้องการแผ่เมตตาไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยเจาะจงชื่อผู้ล่วงลับด้วย จะใช้คำแผ่เมตตาอย่างไรครับ  กระผมต้องการคำแผ่เมตตาที่เราเจาะจงจะแผ่เมตตาไปให้ครับ กราบขอบพระคุณครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 17 เม.ย. 2552

สิ่งที่ควรกระทำหลังจากได้กระทำบุญทุกประการแล้ว ควรอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว  ไม่ใช่แผ่เมตตา เมตตาควรเจริญกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น ไม่ควรเจริญกับผู้ล่วงลับไปแล้ว  ดังนั้นหลังจากไหว้พระสวดมนต์หรือทำกุศลใดๆ ก็ตามสิ่งที่ควรทำ และมีประโยชน์แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วก็คือ อุทิศส่วนบุญไปให้เขาอนุโมทนาส่วนสิ่งอื่นๆ ไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาเลย... ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่ ..

การแผ่เมตตา.... 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 18 เม.ย. 2552

การอุทิศส่วนกุศลใช้กับคนตาย ส่วนการเจริญเมตตาใช้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ คำอุทิศ

ส่วนกุศล  เช่น  ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้ให้กับบิดา  มารดา

และท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย  ทั้งในปัจจุบันชาติและในอดีตอนันตชาติ  ตลอดจน

เทพยดาและอมนุษย์ทั้งหลาย ขอจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาโดยทั่วถึงกันเทอญ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
suwit02
วันที่ 18 เม.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
paderm
paderm
วันที่ 19 เม.ย. 2552

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขณะที่หวังประโยชน์สุขกับผู้อื่นคือมีเมตตา ขณะทีท่องมีเมตตาหรือเปล่าหรือท่องตาม

ตัวหนังสือ ผู้ที่จะแผ่เมตตาได้ก็ต้องมีเมตตาจนมีกำลังจนถึงได้ฌาน เมตตาเริ่มจากคน

ในบ้าน   คนใกล้ตัว   ครูอาจารย์ เป็นต้น กับคนที่มีชีวิตอยู่ส่วนผู้ที่ล่วงลับไปแล้วควร

อุทิศกุศลให้ ผู้ที่มีชีวิตอยู่ควรมีเมตตากัน ด้วยกาย วาจา ใจ ขออนุโมทนาครับ

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 5  
 
คุณ
วันที่ 24 เม.ย. 2552
อนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ