การเจริญมรณสติในคัมภีร์วิสุทธิมรรค
 
จักรกฤษณ์
วันที่  17 เม.ย. 2552
หมายเลข  11981
อ่าน  1,350

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๑ - หน้าที่ 3

มีตอนหนึ่งแสดงไว้ว่า

[ผู้อินทรีย์อ่อนพึงระลึกโดยอาการ ๘]

  แต่สำหรับพระโยคาวจรผู้ใด  ด้วยมนสิการเพียงเท่านี้  กรรมฐาน

ยังไม่เป็น  (อย่างนั้น)  พระโยคาวจรผู้นั้น  พึงระลึกถึงความตายโดย

อาการ  ๘  นี้  คือ

วธกปจฺจุปฏฺบานโต โดยปรากฏดุจเพชฌฆาต

สมฺปตฺติวิปตฺติโต โดยวิบัติแห่งสมบัติ

อุปสํหรณโต โดยเปรียบเทียบ

กายพหุสาธารณโต โดยร่างกายเป็นสาธารณแก่สัตว์

และปัจจัยแห่งความตายมากชนิด

อายุทุพฺพลโต โดยอายุเป็นของอ่อนแอ

อนิมิตฺตโต   โดยชีวิตไม่มีนิมิต

อทฺธานปริจฺเฉทโต โดยชีวิตมีกำหนดกาล

ขณปริตฺตโต โดยชีวิตมีขณะสั้น

ผมพิจารณาแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจ รบกวนท่านผู้รู้กรุณาขยายความและยกตัวอย่างแต่ละอาการเพื่อประโยชน์แก่การอบรมทำความเข้าใจให้ยิ่งขึ้นสักนิดนะครับ

ขอขอบพระคุณครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 17 เม.ย. 2552
ในวิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๑ - หน้าที่ ๕ เป็นต้นไป ท่านอธิบายแต่ละข้อไว้ทั้งหมดแล้วครับ ลองค่อยๆ อ่านจะค่อยๆ เข้าใจขึ้นครับ   ตัวอย่างเช่น [อธิบายอาการที่ ๑ - วธกปจฺจุปฏฺฐานโต] ใน  ๘  บทนั้น  บทว่า  วธกปจฺจุปฏฺฐานโต  แปลว่าโดยปรากฏ(แห่งความตาย)  ดุจเพชฌฆาต  ความว่า  พระโยคาวจรพึงระลึกว่าเพชฌฆาตคิดว่าจักตัดศีรษะคนผู้นี้  ถือดาบจ่อที่คอ  ยืนประชิดตัวอยู่  ฉันใด  แม้ความตายก็ปรากฏฉันนั้นเหมือนกัน  ถามว่า  เพราะอะไรตอบว่า  เพราะมันมาพร้อมกับความเกิด  และเพราะมันคร่าเอาชีวิตไปอุปมาเหมือนดอกเห็ด*  ย่อมพาเอาฝุ่นติดตัวขึ้นมาด้วยฉันใด  สัตว์ทั้งหลายก็พาเอาความแก่และความตายเกิดมาด้วยฉันนั้น  จริงอย่างนั้นปฏิสนธิจิตของสัตว์เหล่านั้นก็ถึงซึ่งความแก่ในลำดับแห่งความเกิดขึ้นนั้นเอง  แล้วก็แตก (ดับ)  ไปพร้อมกับสัมปยุตขันธ์ทั้งหลาย  ดังศิลาตกจากยอดเขาแตกไปฉะนั้น  (นี่ว่าด้วย)  ขณิกมรณะมาพร้อมกับความเกิดก่อน  แต่แม้มรณะที่ท่านประสงค์เอาในมรณสตินี้  ก็จัดว่ามาพร้อมกับความเกิด  เพราะความที่สัตว์ผู้เกิดมาแล้ว  ต้องตายเป็นแน่  เพราะเหตุนั้น  อันว่าสัตว์นั่น  จำเดิมแก่กาลที่เกิดแล้วก็บ่ายหน้าสู่ความตายไปไม่กลับเลยแม้สักน้อยเดียว  เปรียบดั่งดวงสุริยะที่ขึ้นแล้ว  ย่อมบ่ายหน้าสู่ความตกไปท่าเดียว  มิได้กลับแต่ที่ ๆ   ไป ๆ   แล้วแม้สักหน่อยหนึ่ง  หรือมิฉะนั้น  เหมือนลำธารที่ไหลลงจากภูเขา  มีกระแสเชี่ยวพัดพาเอาสิ่งที่มันจะพาไปได้ไหลรุดไปท่าเดียว  มิได้  (ไหล) กลับแม้สักนิดฉะนั้น  เพราะฉะนั้น  พระอโยฆรกุมารโพธิสัตว์จึงกล่าวว่า"สัตว์เผ่ามนุษย์  (เข้า)  อยู่ในครรภ์  ในตอน  กลางคืน ๆ   หนึ่ง  ในขณะแรก  (ปฏิสนธิ) ใด  (จำเดิมแต่ขณะแรกนั้นไป)  สัตว์ผู้ผุดเกิด เป็นตัวแล้วก็บ่ายหน้าไปทีเดียว  เขาไปเรื่อย  ไม่ กลับ"  ดังนี้
 
  ความคิดเห็น 2  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 17 เม.ย. 2552

ขอบพระคุณ อ. ประเชิญ ครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 18 เม.ย. 2552

จุดประสงค์ของการพิจารณาความตาย เพื่อละคลายความโกรธ ละคลายอกุศลต่างๆ

เพื่อให้เข้าถึงความสงบจากโลภะ โทสะ โมหะ ชั่วขณะสั้นๆ   เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิด

ขึ้นแล้วดับ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม 

เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ .. การพิจารณาความตาย.... 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
paderm
paderm
วันที่ 19 เม.ย. 2552

เป็นเรื่องของปัญญา พิจารณาความตายแล้วจิตต้องสงบจากอกุศล แล้วย่อมน้อมไปใน

การเจริญกุศลมากขึ้น   เข้าใจความจริงของสภาพธรรมที่มีการแตกดับ เป็นการตายไป

ทุกขณะ ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ