ผลของการอุทิศร่างกาย
 
yoyo
วันที่  13 เม.ย. 2552
หมายเลข  11959
อ่าน  16,378

ครอบครับของกระผมได้อุทิศหรือบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลกันทุกคนหากถึงแก่กรรม   เหตุผลตอนแรกที่กระผมได้บริจาคนั้นก็คิดว่าร่างกายของคนเราหากตายไปแล้วหากปล่อบไว้เฉยๆ อย่างนั้นก็จะเน่าเปื่อยไปตามกาลเวลา หรือหากนำไปฝังหรือเผานานเข้าก็จะเป็นดินเป็นทรายไปแทบไม่เกิดประโยชน์อะไร  จึงได้ทำเรื่องบริจาคหรืออุทิศไว้ให้เป็นประโยชน์กับวงการแพทย์หากถึงแก่กรรมไปแล้ว แรกๆ จุดประสงค์ของการบริจาคมีเพียงแค่นั้นจริงๆ ครับ

---ต่อมาคนที่เรารักที่ได้อุทิศร่างกายไว้แล้วเช่นกันได้จากไปก่อนไม่นานมานี้ยังไม่ถึงปี  และหลังบริจาคร่างกายให้กับคณะกายวิภาคศาสตรฺไปแล้ว มีหลายคนพูดว่าเกิดชาติหน้าระวังจะมีอวัยวะไม่ครบ  กระผมจึงอยากกราบเรียนถามท่านผู้รู้ว่า  ผลของการบริจาคร่างกายหรือการอุทิศร่างกายนั้นเป็นอย่างไรครับ  และเป็นอย่างหลายคนเขาพูดจริงหรือไม่ครับ


  ความคิดเห็น 2  
 
Khaeota
วันที่ 14 เม.ย. 2552

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

หากเจริญกุศลด้วยกุศลเจตนา

ไม่ต้องคิดหวังผลใดๆ ...

เพราะกุศลที่อบรมให้เจริญขึ้น...เพียงเพราะเหตุผลเดียว

คือการขัดเกลาค่ะ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆ ท่านค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
tukthatsani
วันที่ 15 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาบุญด้วยหากเกิดจากจิตที่มีแต่ให้ก็เกิดเป็นกุศลแล้วค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 15 เม.ย. 2552


อานิสงส์แห่งการให้ทาน ๕ ประการ

ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนหมู่มาก ๑สัปบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน ๑

กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรไปทั่ว ๑

ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์ ๑ผู้ให้ทานเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ๑

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์แห่งการให้ทาน ๕ ประการนี้แล

 
  ความคิดเห็น 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 15 เม.ย. 2552

  ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย
 
  กุศลกรรมย่อมให้ผลเป็นสุข อกุศลกรรมย่อมให้ผลเป็นทุกข์ เจตนาสละบริจาค เป็น

กุศลกรรมให้ผลเป็นสุข จึงควรแยกระหว่างกุศลกรรมและอกุศลกรรมและมั่นคงในเรื่อง

กรรมและผลของกรรมครับ   ดังตัวอย่างในพระไตรปิฎกในเรื่องพระเจ้าสิวิราชซึ่งเป็น

พระโพธิสัตว์ได้ทรงบริจาคดวงตาให้พราหมณ์   แต่ท้ายสุดท่านก็ได้ดวงตากลับมา

ดังเดิมเพราะผลของบุญนั้น ซึ่งท้าวสักกะได้สรรเสริญและพรรณนาผลของทานที่

พระโพธิสัตว์ได้บริจาคดวงตาครับ  ส่วนบุคคลใดมีเจตนาที่จะทำลายดวงตาคนอื่น

เจตนาที่เป็นอกุศลนั้นก็ย่อมทำให้บุคคลนั้นไม่มีดวงตาเมื่อกรรมนั้นให้ผลครับ  ดังนั้น

กุศลกรรมให้ผลเป็นสุข อกุศลกรรมให้ผลเป็นทุกข์  ขออนุโมทนาบุญของคุณด้วยครับ พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓ - หน้าที่ 149  ใครหนอในโลกนี้  เขาขอแล้วไม่ให้สมบัติอันประเสริฐบ้าง  เป็นที่รักบ้างของตน. 

เชิญ เถิดชาวสีพีทั้งหลายทั้งปวง  จงมาประชุมกันดูนัยน์ตาทิพย์ของเราในวันนี้เถิด. 

การเห็นโดยรอบร้อยโยชน์  ผ่านนอกฝานอกหินและภูเขา จงสำเร็จแก่ท่าน.  อะไรๆ  ในชีวิตนี้ของสัตว์ทั้งหลาย  จะยิ่งไปกว่าการบริจาคไม่มี  เราให้จักษุอันเป็น

ของมนุษย์แล้วได้จักษุอันเป็นทิพย์.ดูก่อนชาวสีพีทั้งหลาย พวกท่านเห็นทิพยจักษุนี้

แล้วจงให้ทาน  จงบริโภคเถิด. อนึ่งพวกท่านครั้นให้แล้ว บริโภคแล้ว ตามอานุภาพไม่ถูกนินทาจงไปสู่ฐานะอันเป็นแดนสวรรค์เถิด. อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 6  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 16 เม.ย. 2552

ได้อุทิศร่างกายเพื่อใช้เป็นอาจารย์ใหญ่แล้วเช่นกัน

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
tukthatsani
วันที่ 27 พ.ค. 2552

ขออนุโมทนาบุญด้วยตัวเองก็อยากจะอุทิศร่างกายแบบคุณเหมือนกันแต่ไม่รู้

จะไปติดต่อที่ไหนดีใครรู้ช่วยบอกด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
prachern.s
วันที่ 27 พ.ค. 2552
 
  ความคิดเห็น 9  
 
Mew
Mew
วันที่ 16 มิ.ย. 2560

สามารถบริจาคร่างกายได้ที่สภากาชาดไทยได้ค่ะ https://m.pantip.com/topic/33443933

ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ