มิจฉาอาชีวะ
 
เบน
วันที่  11 เม.ย. 2552
หมายเลข  11944
อ่าน  5,231

อย่างไรจึงกล่าวว่าเป็น  มิจฉาอาชีวะ  ทั้งของบรรพชิตและคฤหัสถ์ 

มิจฉาอาชีวะ  ย่อมลวง  เหมือนเป็นผู้มีปกติแบ่งปันหมายถึงอย่างไร


 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 11 เม.ย. 2552

มิจฉาอาชีวะ คือการเลี้ยงชีพผิด หมายถึง อกุศลจิตที่เป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำ และคำพูดทุจริตเกี่ยวกับการเลี้ยงชีพที่ผิด เช่น การเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์  การพูดเท็จในขณะที่ค้าขาย เป็นต้น  ถ้าเป็นของบรรพชิตจะมีความละเอียดกว่าของคฤหัสถ์มาก  เช่น การแจกของแก่คฤหัสถ์  การ เป็นหมอช่วยรักษาคนไข้  การช่วยเหลือสังคมด้วยประการต่างๆ เพื่อให้เขามาเลื่อมใส ถวายสิ่งแก่ตน เป็นต้น ชื่อว่าเป็นอาชีพที่ผิดของบรรพชิต  ดังนั้นการลวงของอกุศลธรรมในข้อนี้ถ้าเป็นของบรรพชิตจะชัดเจนกว่าครับในวิสุทธิมรรคสีลนิเทสท่านอธิบายสัมมาอาชีวะของภิกษุดังนี้ [ อาชีวปาริสุทธิศีล ] ส่วนการงดเว้นจากมิจฉาชีวะ อันเป็นไปด้วยอำนาจแห่งการละเมิดสิกขาบท  ๖  ที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเพราะอาชีพเป็นเหตุเพราะอาชีพเป็นตัวการณ์  และ  (ด้วยอำนาจ)  แห่งบาปธรรมทั้งหลายมีอย่างนี้  คือ  "การล่อลวง  (กุหนา)  การป้อยอ  (ลปนา)  การทำใบ้  (เนมิตฺติกา)  การบีบบังคับ  (นิปฺเปสิกตา)  การแสวงหาลาภด้วยลาภ  (ลาเภน  ลาภํ  นิชิคึสนตา)"  ดังนี้เป็นต้น  ศีลนี้ชื่อว่าอาชีวปาริสุทธิศีล. ..

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เบน
วันที่ 11 เม.ย. 2552

อาชีพค้ายาพิษ  ค้าสัตว์  โจร.....  กล่าวโดยอาชีพเป็นมิจฉาอาชีวะ  แต่ถ้าเป็น

อาชีพสุจริต  เช่น  นักการเมือง  ข้าราชการของแผ่นดิน  แต่ด้วยอกุศลจิตอาศัยอาชีพ

ที่สุจริตประกอบการทุจริต  อย่างนี้กล่าวว่ามิจฉาอาชีวะได้หรือไม่

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
prachern.s
วันที่ 12 เม.ย. 2552
การเลี้ยงชีพที่เนื่องด้วย การฆ่า การลักขโมยโกงกิน กาเมฯ พูดโกหก พูดหยาบ

พูดส่อเสียด และเพ้อเจ้อ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็เป็นมิจฉาอาชีวะทั้งสิ้นครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 12 เม.ย. 2552

ศีล 5 เป็นมหาทาน ให้ความไม่มีเวร ไม่มีภัยกับคนอื่น ถ้าสังคมไม่รักษาศีล 5 โลกเราก็

เดือดร้อนวุ่นวาย  ร้อนเป็นไฟ ไฟคือโลภะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ และศีลของปุถุชน

ไม่มั่นคงมีที่สุดเพราะลาภ เพราะยศ เพราะทรัพย์ เพราะญาติ เพราะอวัยวะ เพราะชีวิต

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 13 เม.ย. 2552

แบ่งปันสิ่งได้มาจากการทำอาชีพที่ไม่สุจริต

ธรรมหลอกลวง

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ