ที่มาของอรรถกถา
 
sms
วันที่  12 เม.ย. 2552
หมายเลข  11950
อ่าน  2,771
อยากทราบที่มาของอรรถกถาครับ  อ่านชาดกหลาย ๆเรื่องมีอรรถกถา แต่ในอรรถกถาก็มาจากพุทธพจน์ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นกัน       จึงสงสัยว่าที่มาของอรรถกถาต่างจากพุทธพจน์ในพระบาลีอย่างไรครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 13 เม.ย. 2552

  อรรถกถาคือคำอธิบายเนื้อความ ขยายข้อความพระไตรปิฎกซึ่งในสมัยครั้งพุทธกาลก็มีแล้ว คือส่วนหนึ่งมาจากปกิณณกเทศนาของพระพุทธองค์   ส่วนหนึ่งก็มาจากพระ-

อรหันต์สาวกมีท่านพระสารีบุตรเป็นต้นท่านอธิบายไว้  แต่ในตอนที่ทำสังคายนาท่าน

ไม่ได้ยกขึ้นแสดง  ส่วนหนึ่งเป็นคำอธิบายจากพระอรรถกถารุ่นต่อมา  ซึ่งท่านก็ยกข้อ

ความจากพระสูตรนิกายอื่น ๆมาอธิบาย       ดังนั้นโดยเนื้อหาสาระแล้วคำอธิบายจาก

อรรถกถาไม่ได้ต่างจากพระบาลี(พระพุทธพจน์)    แต่เมื่อไม่ได้ยกขึ้นสังคายนาทั้ง ๓

ครั้ง จึงไม่เรียกว่าพระไตรปิฎก    ผู้ที่ศึกษาในรุ่นหลัง ๆได้รับประโยชน์จากข้อความใน

อรรถกถาเป็นอย่างมากครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 13 เม.ย. 2552

อรรถกถาเป็นคำอธิบายพระไตรปิฏกให้เข้าใจขึ้น เพราะพระไตรปิฏกเป็นคำสอนของ

พระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ลึกซึ้ง หากไม่มีคำอธิบายก็ไม่เข้าใจคิดไปเองทำให้เข้าใจผิด

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 13 เม.ย. 2552

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขอนอบน้อมแด่ท่านพระอรรถกถาจารย์ทั้งหลาย

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ธีรวุฒิ
วันที่ 17 เม.ย. 2552

นอกจาก อรรถกถา  แล้ว ฎีกา อนุฎีกา  คืออะไรครับ? 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
prachern.s
วันที่ 17 เม.ย. 2552

ฎีกา และ อนุฎีกา  คือ คัมภีร์รุ่นหลังอรรถกถา  ท่านเห็นว่าคนรุ่นหลัง ๆไม่สามารถเข้าใจข้อความในอรรถกถาได้ท่านจึง อธิบายขยายความจากข้อความในอรรถกถาอีกที่

หนึ่ง   อนุฎีกา ขยายข้อความจากมหาฎีกาอีกที่หนึ่ง เป็นลำดับชั้นไป  คนในยุคนี้

ต้องอาศัยข้อความจากฎีกา และอนุฎีกาจึงจะพอเข้าใจได้ เช่น คัมภีร์พระอภิธรรม

ปิฎก  คนในยุคนี้อ่านไม่รู้เรื่อง  ต้องอาศัยข้อความขยายความจากอรรถกถา  หรือ

พระอภิธรรมมัตถสังคหะ   แม้พระอภิธรรมมัตถสังคหะ ก็อ่านไม่รู้เรื่องต้องอาศัยอ่าน

วิภาวินีฎีกา บางท่านอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจต้องอาศัยอนุฎีกาจึงจะช่วยเข้าใจได้ครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
nong
วันที่ 16 มิ.ย. 2555

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
วิริยะ
วันที่ 12 ก.พ. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ