ประสงค์จะเป็นพระพุทธเจ้า ผิดหรือไม่
 
sukchit
วันที่  31 มี.ค. 2552
หมายเลข  11852
อ่าน  1,403

หากเราตั้งความประสงค์จะเป็นพระพุทธเจ้า เช่นนี้จะผิดหรือไม่


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 1 เม.ย. 2552

ความคิดว่า อยากเป็นพระพุทธเจ้า ทุกคนอาจจะมีความคิดอย่างนี้ได้ในบางกาลแต่จริงๆ แล้วไม่ใช่แค่ความคิดอยากเท่านั้น เป็นเรื่องใหญ่มากจริงๆ ไม่ใช่ธรรมดาเพราะเป็นอัธยาศัยใหญ่ของผู้ที่มีปัญญามากเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ   เอาแค่ง่ายๆ ก่อนคือ ชีวิตประจำวันทำทุกอย่างไม่ใช่เพื่อตนเอง แต่ทำเพื่อผู้อื่น  เพื่อส่วนรวมเพื่อธรรมะ  สละได้ทุกอย่าง ไม่เห็นแก่ตัว อันนี้เป็นเบื้องต้น แต่ถ้าต้องการรายละเอียดขอเชิญศึกษาจากจริยาปิฎก ซึ่งเป็นจริยาวัตรของพระโพธิสัตว์ก่อนเป็นพระพุทธเจ้า คือบำเพ็ญบารมี ๓๐ ทรรศ  มหาบริจาค ๕อย่าง เป็นต้น  ขอเชิญอ่านข้อความบางตอนจากจริยาปิฎกเรื่องฉันทะครับ

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓ - หน้าที่ 583
 
.... บทว่า  ฉนฺทตา  คือพอใจในกุศลด้วยความใคร่ที่จะทำ.  จริงอยู่ความปรารถนาย่อมสำเร็จแก่ผู้ประกอบด้วยธรรมตามที่กล่าวแล้ว  มีความพอใจมาก  มีความปรารถนามาก  มีความใคร่เพื่อจะทำมาก  เพื่อประโยชน์แก่ธรรมอันทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้น.  ไม่สำเร็จแก่คนนอกนี้.  ต่อไปนี้เป็นความเปรียบเทียบ  เพราะความเป็นผู้มีฉันทะใหญ่.  พึง ทราบความที่ฉันทะเป็นความใหญ่หลวง  ในบทว่า  ฉนฺทตา  นี้  โดยนัยมีอาทิดังต่อไปนี้ :-  บุคคลฟังมาว่า  ผู้ใดสามารถข้ามท้องจักรวาลนี้ทั้งสิ้นอันมีน้ำท่วมนองเป็นอันเดียวกัน ด้วยกำลังแขนของตนเท่านั้นแล้วจะถึงฝั่งได้ผู้นั้นย่อมถึงความเป็นพระพุทธเจ้า  แล้วไม่ย่อท้อเพราะทำได้ยาก  กลับพอใจว่า  เราจักข้ามถึงฝั่งได้. ไม่แสดงอาการสยิ้วหน้าในกาลนั้นเลย อนึ่ง  บุคคลฟังมาว่า  ผู้ใดเหยียบจักรวาลนี้ทั้งสิ้นอันเต็มไปด้วยถ่านเพลิงปราศจากเปลวไฟ  ปราศจากควันไฟด้วยเท้าทั้งสองสามารถก้าวเลยไปถึงฝั่งได้.  ผู้นั้นย่อมถึงความเป็นพระพุทธเจ้า.  แล้วไม่ย่อท้อเพราะทำได้ยากกลับพอใจว่า  เราจักก้าวเลยไปถึงฝั่งได้.  เขาไม่แสดงอาการสยิ้วหน้าในการนั้นเลย.  อนึ่ง  บุคคลฟังมาว่า  ผู้ใดสามารถทะลุจักรวาลทั้งสิ้นปกคลุมด้วยพุ่มไม้ไผ่หนาทึบ  รกรุงรังไปด้วยป่าหนามและเถาวัลย์  แล้วก้าวเลยไปถึงฝั่งได้ ฯลฯ  เขาไม่แสดงอาการสยิ้วหน้าในการนั้นเลย.  อนึ่ง บุคคลฟังมาว่า  ผู้ใดที่หมกไหม้ในนรกตลอดอสงไขยแสนกัป  จะพึงบรรลุความเป็น พระพุทธเจ้าแล้วไม่ย่อท้อเพราะได้ยากกลับพอใจว่า  เราจักหมกไหม้ในนรกนั้น  แล้วบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า.  เขาไม่แสดงอาการสยิ้วหน้าในการนั้นเลย....

 
  ความคิดเห็น 2  
 
suwit02
วันที่ 2 เม.ย. 2552

ขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงสละนิพพานสุข อันมีในที่ใกล้พระหัตถ์

เมื่อครั้งยังเป็นพระสุเมธโพธิสัตว์ ทรงบำเพ็ญบารมีอันกระทำได้ยาก 

ทรงยอมเวียนว่ายในสังสารวัฎฎ์ ตลอดกาลนาน แสนนาน 

เพียงเพื่อช่วยให้สัตว์ทั้งหลายได้บรรลุธรรมพ้นจากทุกข์ .

 
  ความคิดเห็น 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 2 เม.ย. 2552

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

คิดได้ครับ  แต่ต้องอบรมเหตุให้ถึงความเป็นพระพุทธเจ้า   ธรรมเกิดจากเหตุปัจจัยครับ

ขออนุโมทนาอาจารย์ประเชิญ  ยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันได้ดีครับ และขออนุโมทนา

ในกุศลจิตของทุกท่านครับ   อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 4  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 2 เม.ย. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 3 เม.ย. 2552

ศึกษาธรรมใหม่ๆ มีเป้าหมาย คือ...นิพพาน แต่พอศึกษาไปเรื่อยๆ เห็นความยากในการสะสมปัญญา  เป้าหมายก็ลดลงไปเรื่อยๆ ...ล่าสุดคิดว่าแค่เกิดสติปัฏฐานยังคิดว่ายาก...ตอนนี้ขอแค่ฟังธรรมให้เข้าใจก็พอใจแล้ว....

 
  ความคิดเห็น 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 4 เม.ย. 2552

ผู้ที่จะบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้า ต้องเป็นผู้ที่อดทน เสียสละทุกอย่าง ทำสิ่งที่ทำ

ได้ยากเพื่อคนอื่น ต้องเป็นปัญญาจริง ๆ เช่น ในอดีตชาติ พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็น

พระเวสสันดร  บริจาคทรัพย์สมบัติ บุตร ภรรยา หรือในชาติที่เป็นพระเจ้าสีวิราชบริจาค

ดวงตา  หรือตอนที่เกิดเป็นกระต่าย บริจาคชีวิต เนื้อเลือดร่างกายเป็นทาน ฯลฯ  ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
petcharath
วันที่ 5 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
torparn
วันที่ 12 เม.ย. 2552

อธิษฐานแล้วเหมือนกันค่ะ

อยากขอคำแนะนำบ้างค่ะ

ขออนุโมทนาด้วยนะคะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
prachern.s
วันที่ 13 เม.ย. 2552
เริ่มต้นด้วยการฟังพระธรรมให้เข้าใจ  เป็นคนดี ทำความดีทุกอย่างครับ
 
  ความคิดเห็น 10  
 
Khaeota
วันที่ 15 เม.ย. 2552

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

ขออนุญาตคัดลอกความคิดเห็นที่ 2 ค่ะ

ขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงสละนิพพานสุข อันมีในที่ใกล้พระหัตถ์

เมื่อครั้งยังเป็นพระสุเมธโพธิสัตว์ ทรงบำเพ็ญบารมีอันกระทำได้ยาก 

ทรงยอมเวียนว่ายในสังสารวัฎฎ์ ตลอดกาลนาน แสนนาน 

เพียงเพื่อช่วยให้สัตว์ทั้งหลายได้บรรลุธรรมพ้นจากทุกข์ .....

ขออนุโมทนา K suwit02 ค่ะ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆ ท่านค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 11  
 
sukchit
วันที่ 22 เม.ย. 2552
ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ
 
  ความคิดเห็น 12  
 
suwit02
วันที่ 22 เม.ย. 2552

 

ผมคัดลอกมาจากคำแปลของคาถาสรรเสริญพระพุทธคุณในคัมภีร์

อภิธานัปปทีปิกา  แปลโดย คุณ spob สมาชิกในเวบนี้ ครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ