อรหัตตผลจิต
 
บ้านธัมมะ
วันที่  7 พ.ย. 2551
หมายเลข  10319
อ่าน  2,459

     อรหตฺต (ความเป็นผู้ไกลจากกิเลส)+ผล (เกิดจากเหตุ)+จิตฺต (จิต) จิตที่เป็นผลของอรหัตตมรรค หมายถึง โลกุตรวิบากจิตดวงที่๔ ที่เสวยผลจากการที่อรหัตตมรรคดับกิเลสเป็นสมุจเฉท ซึ่งเป็น วิมุตติสุข คือความสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นจากกิเลส ผลจิตที่เกิดขึ้นเป็นการปหานกิเลสที่เป็นปฏิปัสสัทธิปหาน คือละโดยความเป็นธรรมที่สงบระงับแล้ว ทำให้บุคคลผู้บรรลุได้ชื่อว่า พระอรหันต์เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ