อรรถกถา
 
บ้านธัมมะ
วันที่  7 พ.ย. 2551
หมายเลข  10317
อ่าน  5,028

     อตฺถ(เนื้อความ ความหมาย)+กถา(คำพูด) คำพูดขยายเนื้อความ หมายถึง คัมภีร์ที่อรรถกถาจารย์แต่งขยายความบาลีพุทธพจน์ (พระไตรปิฏก) พระอรรถกถาจารย์ คือผู้ที่อธิบายขยายความคำสอนของพระผู้มีพระภาคในส่วนที่ยากให้เข้าใจง่ายขึ้น ในครั้งพุทธกาลเมื่อพระผู้มีพระภาคยังดำรงพระชนม์อยู่ ก็มีพระอรรถกถาจารย์หลายท่าน ที่ช่วยขยายความพระธรรมที่ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย แต่ภิกษุเหล่านั้นยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง จึงได้ไปถามท่านพระเถระเหล่านั้น เช่น ท่านพระสารีบุตรเถระ ท่านพระอานนท์เถระ ท่านพระมหากัจจายนเถระเป็นต้น หลังพุทธกาลก็มีท่านพระอรรถกถาจารย์หลายท่าน ที่รจนาคัมภีร์อรรถกถาต่างๆ เพื่อเป็นหลักศึกษาค้นคว้า ทำให้พระพุทธศาสนาแพร่หลายกว้างขวางขึ้น 

     ท่านพระอรรถกถาจารย์ ที่บำเพ็ญประโยชน์แก่พระพุทธศาสนามากท่านหนึ่ง และเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง เป็นที่เคารพสักการะนับถือของพุทธศาสนิกชนมาจนถึงยุคปัจจุบันก็คือ ท่านพระพุทธโฆษาจารย์ พุทธศาสนิกชนในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เข้าใจพระธรรมของพระผู้มีพระภาคได้มากขึ้น เพราะได้ศึกษาคัมภีร์ที่ท่านพระพุทธโฆษาจารย์รจนาประกอบ คัมภีร์ที่นิยมศึกษากันในปัจจุบัน ได้แก่อรรถกถาพระไตรปิฏก เช่นสุมังคลวิลาสินี มโนรถปูรณี สมันตปาสาทิกา อัฏฐสาลินีอสัมโมหวิโมทนี และคัมภีร์วิสุทธิมรรค เป็นต้น  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 7 พ.ย. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 20 พ.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ