ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณปริญญา คุณเบญจมาส สีดาโสม อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ๒๓ - ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๙

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณปริญญา คุณเบญจมาส สีดาโสม อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ๒๓ - ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๙
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ คณะวิทยากรของมูลนิธิฯ รองศาสตราจารย์สงบ เชื้อทอง และ อาจารย์ธิดารัตน์ หอมจันทร์ ได้รับเชิญจากคุณปริญญา และคุณเบญจมาส สีดาโสม เพื่อไปสนทนาธรรมที่บ้านพักในอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีหมายเลข  905
เปิด  373
ปรับปรุง  5 ต.ค. 2565

หนังสือแนะนำ