ธรรม ๒ นาที เล่ม ๒
ธรรม ๒ นาที เล่ม ๒

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf Download  930 KB

ปรมัตถธรรม  หมายความถึง  สภาพธรรมที่มีจริง ๆ แม้ไม่เรียกชื่อสิ่งนั้นก็มี หรือแม้ว่าจะเปลี่ยนชื่ออะไรก็ตาม สภาพธรรมนั้นก็คงเป็นสภาพธรรมนั้น   อย่างภาษาบาลีใช้คำว่า “โลภะ” ภาษาไทยเราบอกว่าความติดข้อง ความอยากได้ ความต้องการ ภาษาอังกฤษเรียกอีกคำหนึ่ง ภาษาอื่นก็เปลี่ยนไป แต่เปลี่ยนลักษณะของโลภะไม่ได้ จะใช้ภาษาอะไรก็ได้  ไม่เรียกก็ได้  แต่ว่าเปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมนั้นไม่ได้ 


หนังสือหมายเลข  83
ปรับปรุง  14 ต.ค. 2561