เข้าใจเรื่องกรรม เล่ม ๓
เข้าใจเรื่องกรรม เล่ม ๓

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf   Download   811 KB

        กุศลเจตนาและอกุศลเจตนา ๒๙ คือ อกุศลจิตมี ๑๒ ดวง ได้แก่ โลภมูลจิต ๘ ดวง โทสมูลจิต ๒ ดวง โมหมูลจิต ๒ ดวง รวมเป็นอกุศลจิต ๑๒ ดวง และมหากุศลจิต ๘ ดวง รวมเป็น ๒๐ ดวง

        รูปาวจรกุศลจิต คือ รูปฌานที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓  ที่ ๔ ที่ ๕ รวมเป็น ๕ ดวง และอรูปาวจรกุศลจิตอีก ๔ ดวง รวมรูปาวจรกุศลจิตและอรูปาวจรกุศลจิตเป็นมหัคคตกุศลจิต ๙ ดวง รวมทั้งหมดก็เป็นกุศลเจตนาและอกุศลเจตนา ๒๙  อันเป็นไปในภูมิ ๓ คือ กามภูมิ รูปพรหมภูมิ  และอรูปพรหมภูมิ ชื่อว่า มโนกรรมและมโนทวาร


หนังสือหมายเลข  80
ปรับปรุง  19 ก.พ. 2560