แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๙๙ ตอนที่ ๑๙๘๑ – ๑๙๙๐
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๙๙ ตอนที่ ๑๙๘๑ – ๑๙๙๐

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

PDF Download 2.51 MB

ทุกคนมีจิต และวันหนึ่งๆ ก็มีกุศลจิต อกุศลจิต และมีการไหวกาย ถ้าสติปัฏฐานไม่เกิด ไม่มีทางรู้เลยว่าที่กายไหวนั้นเพราะอกุศลจิตหรือกุศลจิต แต่ถ้ารู้ความหมายจะเห็นว่า ชีวิตประจำวันก็คือข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัส เรื่องการไหวทางกาย กายสังขาร ซึ่งเป็นไปโดยกามาวจรกุศลจิต ๘ หรืออกุศลจิต ๑๒ นั่นเอง


หมายเลข  773
ปรับปรุง  24 พ.ย. 2564

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download


หนังสือแนะนำ