ตามรอยพระบาท
ตามรอยพระบาท

โดย นีน่า วัน กอร์คอม แปลโดย พญ.ธิดา คงจรรักษ์

pdf Download  20.07 MB

ความไม่ทำบาปทั้งปวง

ความบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม

ความชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว

นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

(ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พุทธวรรคที่ ๑๔)


ทุกศาสนาสั่งสอนให้คนละเว้นจากความชั่ว ทำความดี และดำเนินชีวิตที่ดีงาม พระพุทธศาสนาแตกต่างจากศาสนาอื่นๆ อย่างไรบ้าง กุศลคืออะไร กุศลคือความดี และ อกุศลคืออะไร อกุศลคือความไม่ดี ไม่ว่าใครจะทำ ไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไร พระพุทธศาสนาแตกต่างจากศาสนาอื่นๆ พระพุทธศาสนา สอนให้เข้าใจแหล่งที่เกิดของกุศล ซึ่งเป็นจิตประเภทต่างๆ ที่ทำความดี พระผู้มีพระภาคทรงอธิบายเรื่องความละเอียดของจิตประเภทต่างๆ และเจตสิกต่างๆ ที่เกิดร่วมกับจิตนั้นๆ ไว้ทั้งหมด รวมทั้งปัจจัยที่ทำให้จิตและเจตสิกนั้นๆ เกิดขึ้น พระองค์ทรงอนุเคราะห์ให้คนทั้งหลายได้รู้ลักษณะของกุศลธรรมและอกุศลธรรม

การเจริญกุศลนั้น ไม่ได้มีเพียงการให้ทานเท่านั้น แต่ยังมีการรักษาศีล และการอบรมจิต ที่สำคัญก็คือศึกษาให้เข้าใจความละเอียดขึ้นของการเจริญกุศลประเภทต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ ตามพระธรรมคำสอนของพระพระพุทธศาสนา การเจริญกุศลกรรมมีได้ ๓ ขั้น คือ ทาน ศีล และภาวนา การรู้เรื่องการเจริญกุศลนั่นเอง เป็นปัจจัยทำให้กุศลเจริญขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน


หมายเลข  669
ปรับปรุง  16 ก.พ. 2564

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download


หนังสือแนะนำ