ภิกษุ กับ เงินทองและการช่วยสังคม

ภิกษุ กับ เงินทองและการช่วยสังคม
โดย คำปั่น อักษรวิลัย

“ภิกษุ กับ เงินทองและการช่วยสังคม”

~ เงินทอง เป็นวัตถุที่ไม่สมควรแก่ภิกษุ และการรับเงินทองของภิกษุ ก็เป็นการกระทำที่ไม่สมควรด้วย แสดงถึงความประพฤติไม่สมควร สละอาคาร บ้านเรือนออกบวชเป็นภิกษุซึ่งเป็นเพศที่สูงยิ่งแล้วแต่กลับมีความประพฤติตรงกันข้ามกับพระธรรมวินัย ไม่ได้มีความเคารพยำเกรงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ได้ประพฤติตามพระองค์ ประพฤติล่วงละเมิดพระวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ดีแล้ว จึงยิ่งเป็นโทษมาก

~ สิ่งที่คฤหัสถ์ควรจะได้รับจากภิกษุไม่ใช่วัตถุสิ่งของ แต่เป็นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงที่ภิกษุได้ศึกษามีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วนำมาแสดงเพื่อให้คฤหัสถ์ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง


หมายเลข  629
เปิด  1,842
ปรับปรุง  16 ก.พ. 2564

หนังสือแนะนำ