พระพุทธศาสนาเถรวาท
พระพุทธศาสนาเถรวาท

โดย จักรกฤษณ์ เจนเจษฎา

pdf Download  3.53 MB

หนังสือ  “พระพุทธศาสนาเถรวาท” ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาและสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาเถรวาท  และการที่จะดำรงรักษาพระพุทธศาสนาเถรวาท นั้น เป็นอย่างไร รักษาไว้ได้ด้วยอะไร   เพราะแม้แต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๖๐  ในหมวด ๖  แนวนโยบายแห่งรัฐ  ก็ยังได้บัญญัติเรื่องการคุ้มครองปกป้องพระพุทธศาสนาเถรวาทไว้อย่างชัดเจนในมาตรา ๖๗ อีกด้วย ซึ่งภายใต้บทบังคับของรัฐธรรมนูญ นั้น  หน่วยงานของรัฐจะต้องมีหน้าที่ในการรักษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทตามรัฐธรรมนูญให้มั่นคง ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนในทุกด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการศึกษาและเผยแพร่ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พุทธบริษัท  และในขณะเดียวกันก็จะต้องไม่ส่งเสริมการกระทำที่ละเมิดพระธรรมวินัยทั้งของคฤหัสถ์และบรรพชิตในรูปแบบต่างๆ   ทั้งหมดทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นเป็นไปได้ นั้น ก็เพราะพุทธบริษัทได้ศึกษาและ มีความเข้าใจพระพุทธศาสนาเถรวาท อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง      หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นเบื้องต้นที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้เห็นประโยชน์และได้ศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาท  จากการได้อาศัย พระธรรมแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ซึ่งเป็นคำที่มั่นคงแสดงถึงความจริงถึงที่สุด ไม่เปลี่ยนแปลง   เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกต่อไป    


หมายเลข  513
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2562

หนังสือแนะนำ