พระพุทธศาสนาเถรวาท

พระพุทธศาสนาเถรวาท
โดย จักรกฤษณ์ เจนเจษฎา

หนังสือ “พระพุทธศาสนาเถรวาท” ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาและสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาเถรวาท และการที่จะดำรงรักษาพระพุทธศาสนาเถรวาท นั้น เป็นอย่างไร รักษาไว้ได้ด้วยอะไร เพราะแม้แต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ ก็ยังได้บัญญัติเรื่องการคุ้มครองปกป้องพระพุทธศาสนาเถรวาทไว้อย่างชัดเจนในมาตรา ๖๗ อีกด้วย ซึ่งภายใต้บทบังคับของรัฐธรรมนูญ นั้น หน่วยงานของรัฐจะต้องมีหน้าที่ในการรักษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทตามรัฐธรรมนูญให้มั่นคง ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการศึกษาและเผยแพร่ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พุทธบริษัท และในขณะเดียวกันก็จะต้องไม่ส่งเสริมการกระทำที่ละเมิดพระธรรมวินัยทั้งของคฤหัสถ์และบรรพชิตในรูปแบบต่างๆ ทั้งหมดทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นเป็นไปได้ นั้น ก็เพราะพุทธบริษัทได้ศึกษาและ มีความเข้าใจพระพุทธศาสนาเถรวาท อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นเบื้องต้นที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้เห็นประโยชน์และได้ศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาท จากการได้อาศัย พระธรรมแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ซึ่งเป็นคำที่มั่นคงแสดงถึงความจริงถึงที่สุด ไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกต่อไป


หมายเลข  513
เปิด  4,677
ปรับปรุง  16 ก.พ. 2564

หนังสือแนะนำ