แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๖๒ ตอนที่ ๑๖๑๑ – ๑๖๒๐
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๖๒ ตอนที่ ๑๖๑๑ – ๑๖๒๐

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf Download  2.43 MB

     คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงสี่อสงไขยแสนกัปเพื่อที่จะตรัสรู้สภาพธรรม และไม่ใช่ในฐานะของพระปัจเจกพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้ธรรมเพียงเพื่อพระองค์ผู้เดียว แต่ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อเป็นถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะต้องทรงประกอบพร้อมด้วยพระญาณ ที่มีกำลังที่จะทำให้สามารถทรงแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ให้พิจารณาและประพฤติปฏิบัติตามจนดับกิเลสได้ และเราจะเพียงฟังนิด ๆ หน่อย ๆ หรืออ่านหนังสือเพียง ๒ – ๓ เล่ม และคิดว่าเข้าใจพระพุทธศาสนาแล้ว ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย


หมายเลข  651
ปรับปรุง  10 ก.ย. 2563