ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศพม่า [พุกาม] ๔ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศพม่า [พุกาม] ๔ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
โดย วันชัย ภู่งาม

ตอนที่แล้ว ข้าพเจ้าได้นำเสนอภาพและความการสนทนาธรรมที่เมืองมัณฑะเลย์ สำหรับการเดินทางไปประเทศพม่าในครั้งนี้ โดยการเดินทางเที่ยวชมสถานที่ต่างๆสิ้นสุดที่วัดกุโสดอว์ (Kuthodaw Temple) ซึ่งเป็นวัดที่มีการจารึกพระไตรปิฎกคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้บนแผ่นศิลาจำนวน ๗๒๙ แผ่น โดยสร้างพระเจดีย์ครอบไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา มีการจารึกเป็นภาษาบาลีด้านหนึ่ง และอีกด้านหนึ่งเป็นภาษาพม่าหมายเลข  616
เปิด  601
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ