ฟังแต่ไม่เข้าใจ


  ศิลกัณต์   สัมปชัญญะแปลว่าอะไรครับ

  สุ.   ปัญญาค่ะ  ไม่ใช่ปัญญาขั้นฟัง ปัญญาที่รู้ลักษณะพร้อมสติ มีลักษณะธรรมปรากฏ ปัญญารู้ว่า หลงลืมสติ ปัญญารู้ว่า สติเกิด

  เพราะฉะนั้นขณะที่เพียงสติเกิดจะรู้ว่า ไม่ใช่สติก็ไม่ได้ เพราะว่าต่างกับขณะที่เป็นไปในทาน ขณะที่เป็นไปในศีล

  ผู้ถาม สัมปชัญญะต้องเกิดพร้อมสัมมาทิฏฐิ ใช่ไหมคะ

  สุ.   แน่นอนค่ะ มรรคมีองค์ ๘ เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิ ขาดองค์นี้ได้ไหม ไม่ได้

  ผู้ถาม ตรงสัมมาทิฏฐิคือการระลึกรู้ การเรียนรู้ในสภาพธรรมที่แท้จริง

  สุ.   สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นถูก มีหลายระดับ ขั้นปริยัติ ขั้นปฏิบัติ ขั้นปฏิเวธ

  ผู้ถาม ส่วนมากฟังแล้วจะไม่เข้าใจตรงที่ว่า สิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่ทุกขณะ แต่กลับระลึกไม่ได้ เพราะความเคยชิน

  สุ.   สติไม่ได้เกิดค่ะ  สติมีลักษณะระลึก ขณะที่ระลึกไม่ได้คือสติไม่เกิด เพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกมีข้อความว่า มีสติกับหลงลืมสติ

  ผู้ถาม คือตรงนี้ทำไมเป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆทานฟังแล้วไปทำขึ้นแทน

  สุ.   เขาเข้าใจขึ้นหรือเปล่า  ฟังนะฟังได้ บางคนมีความสามารถในการฟัง แต่ไม่เข้าใจ บางคนมีความสามารถฟังเข้าใจ แต่แสดงไม่ได้ บางคนมีความสามารถฟังเข้าใจและแสดงได้  เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่า ฟังได้ แต่เข้าใจหรือเปล่า

  ผู้ถาม อย่างนั่งอยู่นี่ก็มีพร้อม แข็ง กลิ่นกำลังปรากฏ

  สุ.   ค่ะ ถ้าระลึกลักษณะที่มีจริงๆ จะต้องเป็นสติปัฏฐานหนึ่งสติปัฏฐานใดใน ๔ จะไม่ใช่จะไม่มีใน ๔ เลย เพราะว่าเป็นสภาพธรรมที่มีจริงๆ ชื่อเท่านั้นต่างกัน ต่างโดยชื่อ แต่ไม่ใช่ต่างโดยสภาพปรมัตถ์


  หมายเลข 8279
  8 ก.ย. 2558