ถ้าไม่ใช่สติปัฏฐาน ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมด


    ผู้ถาม ในพระสูตรหลายแห่ง เราจะพบว่า ภิกษุในครั้งนั้นมีการสาธยายด้วย การสาธยายพร้อมกับรู้สภาพจิตที่เป็นกุศลด้วย ก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะ

    สุ.   เป็นไปได้ ในขณะนี้สติปัฏฐานสามารถเกิดแทรกคั่นได้เลย หรือสติที่เป็นความสงบประกอบด้วยปัญญา หรือไม่ประกอบด้วยปัญญา มีพร้อมนะคะ แต่สติปัฏฐานเท่านั้นที่จะรู้ได้ ถ้าไม่ใช่สติปัฏฐาน ไม่มีทางที่จะรู้เลย

    ชื่อต่างๆในพระสูตร ข้อความต่างๆในพระวินัยหรือในพระอภิธรรม ถ้าไม่ใช่สติปัฏฐานจะเป็นเรื่องราวทั้งหมด


    หมายเลข 8282
    8 ก.ย. 2558